Splatoon 3 PC v1.1.1 + YUZU Emulators

LINKLERI OWüklemäge gidiň

“Splatoon 3 PC” Söweşi gatylaşan Inklings we Oktolings tarapyndan ýaşaýan, güne ýanýan çöl “Splatlands” -a giriň. Bulam-bujarlyk şäheri bolan Splatswil bu tozanly çölüň adrenalin bilen işleýän ýüregidir. Bu çöllük gurşawda-da Turf War * iň ýokary höküm sürýär we töwerekdäki ýabany ýerlerde ýerleşýän täze tapgyrlarda gahar-gazap bilen söweşýär. Dinamiki täze hereketler bu söweşijilere hüjümlerden gaça durmaga we syýa syýa üçin ýaý görnüşli täze ýarag bilen birlikde has köp ýer tutmaga kömek edýär. Indiki “Splatoon” oýnunda “Splatlands” -y ýazyň. Söweş gatylaşan Inklings we Oktolings tarapyndan ýaşaýan, güne ýanýan çöl bolan Splatlendlere giriň. Dinamiki täze hereketler bu söweşijilere hüjümlerden gaça durmaga we syýa syýa üçin ýaý görnüşli täze ýarag bilen birlikde has köp ýer tutmaga kömek edýär. Hekaýa tertibinde tertipsiz oktariýalylara garşy göreşde 3-nji agente goşulyň. Alternanyň syrlaryny, “Fuzzy Ooze” we olaryň “Süýdemdirijileriň gaýdyp gelmegi” re modeiminiň mowzugyna nähili baglanyşýandygyny öwreniň. Täze täze aýratynlyklary bolan hyzmatdaşlyk rejimi Salmon Run * -iň indiki gaýtalanyşynda howply Salmonid başlyklarynyň tolkunlaryny birleşdiriň we goraň.

Bu oýnuň iň erbet tarapy, bada-bat öldürmek. Bu hemme ýerde. Ilkinji oýun kyn boldy we bu oýun hasam kyn bolmaga synanyşýar, ýöne mümkin boldugyça iň gödek görnüşde. Käbir platforma, çylşyrymly platforma etmegi gowy görýärin, ýöne bu ýerdäki kynçylyk köplenç gowak hekaýasynyň “Hakyky gutarmak” ugruny oýnamak ýaly duýulýar, ýöne gowak hekaýasynyň bu bölümi soň bir adam tarapyndan döredilen oýnuň ösüşinde goşuldy. Guacamelee 2-de bahana ýok. Indi, Guacamelee öleniňizde sizi dereje / zyndanyň başyna ibermeýär, şükür.

Bu Celeste birneme meňzeýär - ölýärsiňiz we çalt dem alýarsyňyz, diňe az arassalanýar, sebäbi hakyky ölüm howpy käwagt sizi birnäçe ekrana iberýär we käbir kyn bölümler gaty gödek. Guacamelee gowy platforma garyşdyrmak, söweşi ýeňmek we ok atmagyň gyzykly bölümlerini garyşdyrmak üçin gyzykly bir iş edýäne meňzeýärin, ýöne käwagt platforma, mellek söweşi we bir wagtyň özünde ok dowzahy gaty köp. Celeste oýnaýandygyňyzy göz öňüne getiriň, şol aljyraňňy gülki tutjak bolýarsyňyz we her gezek öleniňizde oýun size iki, üç ekran iberýär. Ilki bilen sizi biynjalyk edenok, ýöne bäş, on gezekden soň? Garry bolýar Insta-kill bolgusyz zatlary aýyrsalar, oýun birden hil taýdan birnäçe dereje ýokarlanar diýip pikir edýärin. Mundan başga-da, degişme henizem salgylanmalara we ýatlamalara bil baglaýar. Ilkinji gezek aýratyn gyzykly däldi, bu gezek maňa hasam ýakymly düşýär. Muňa garamazdan, bu diňe tagam meselesidir öýdýärin.

SURATLAR

Splatoon 3 PC v1.1.1 + YUZU Emulators Mugt göçürip almak

Splatoon 3 PC v1.1.1 + YUZU Emulators Mugt göçürip almak

Splatoon 3 PC v1.1.1 + YUZU Emulators Mugt göçürip almak

Splatoon 3 PC v1.1.1 + YUZU Emulators Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 10
 • Prosessor: Intel Core i5
 • RAM: 8-16 GB
 • HABAR: 7 GB
 • Grafika kartoçkasy: GTX 1080 ýa-da has gowusy
 • Oýun nädip gurulmalySplatoon 3 PC v1.1.1 + YUZU Emulators

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunSplatoon 3 PC v1.1.1 + YUZU Emulators gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz