Speedbreak Hyperdrive

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: Speedbreak studiýasy

Neşirçi: “Speedbreak” studiýasy

Çykan senesi: 2022-nji ýylyň 6-njy oktýabry

Reanr: Hereket, başdan geçirmeler

Speokary tizlikli platforma hereketi

Çalt depginde platforma derejelerinden geçmek üçin Sirusyň ýokary tizlik ukyplaryny ulanyň. Uçuş panellerini we rampalary ulanyp, howadan uçuň, stil bilen basgançaklary partlatmak we duşmanlaryň üsti bilen maksada ýetmek üçin güýçleniň!

Octokary oktanly kombinasiýa ulgamy

“Speedbreak” -yň özüne çekiji komb ulgamy, ajaýyp we gujurly oýun oýnamagy höweslendirip, hereketi iň ýokary tizlikde dowam etdirýär. Duşmanlaryň üsti bilen zarýad alyň, hileleri ýerine ýetiriň we şol ýokary ballary kowmak üçin!

Çalt arkaýyn gyzykly

Her derejede birnäçe ýol we gol ulgamy, wagtyň gutarmagyny yzarlamak, ýerine ýetirilen hileler, duşmanlar ýeňildi we ýygnan kristal halkalar bar. Umumy bal näçe ýokary bolsa, şonça gowy!

SURATLAR

Speedbreak Hyperdrive Mugt göçürip almak

Speedbreak Hyperdrive Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

  • OS: Windows 7 +
  • Prosessor: 1,7 GGs iki ýadroly
  • Oryat: 4 GB RAM
  • Grafika: NVIDIA GTX 760
  • Saklama: 6 GB boş ýer


Oýun nädip gurulmalySpeedbreak Hyperdrive

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunSpeedbreak Hyperdrive gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

ANONFILES.COM
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

CLICKNUPLOAD.CLUB
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz