Speaking Simulator-PLAZA

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Adamlaryň özara gatnaşygy barada düşnüksiz düşünjäňiz barmy? Ine, bu siziň üçin oýun!

Siziň wezipäňiz: Adamlara aşa ynamly bir dünýä giriň, olar bilen gürleşiň we hökman özüňize ynandyryň däl robot.

Sözleriň çykmagy üçin belli bir usul bilen agzyňyzy gymyldatmagy öwrenersiňiz. Näme-de bolsa, gürlemek diňe çygly dili silkip, dodaklaryňyzy uzatmak bilen bolýar.

Munuň nähili işleýändigini hiç kim bilenok, ýöne bu simulýasiýada ýüzüňiziň ýarylmagyny islemeseňiz çalt öwrenmeli bolarsyňyz.

Gynansagam, howpsuzlyk aýratynlyklaryňyza käbir burçlar kesildi. Rorsalňyşlyklar goýberseňiz, ulgamlaryňyz artykmaç ýüklener we AI dürli partlamalardan we mehaniki ýalpyldawuklardan birini basyp, basyşy aýyrmaga mejbur bolar.

Sosýal mehanikany kämilleşdireniňizde, bir zat begenip, bir zat gynananda ýylgyrmagy öwrenmeli bolarsyňyz. Göz bilen aragatnaşygyň täzelenişi hem bar, sebäbi adamlar size pajygaly bir hekaýa aýdanynda giň ýylgyryş bilen gözlerine yzygiderli seretseňiz, şübheli hasaplaýarlar.

Oýun aýratynlyklary

 • Iş söhbetdeşligi, eulogiýa, lukman synaglary we romantik gepleşikler ýaly 10 dürli sosial ssenariýany başdan geçiriň.
 • Sosial tehnologiýadaky iň täze zatlar bilen özüňizi täzeläň. Hakyky durmuşda bolşy ýaly, ýylgyrmagy, gaşy ýokary galdyrmagy we göz bilen baglanyşykdan daşlaşmagy öwreniň!
 • Oýunda görlen iň real gybat ulgamy. Diliň we agzyň hereketine täsir edýän dinamiki ses ulgamynyň içinde oýnaň.
 • Gaýtadan ýerine ýetirilişi: Dürli şowsuzlykdaky ýüz partlamalary bilen, her bir söhbet gülkünç we üýtgeşikdir.
 • Ajaýyp dil ​​grafikasy. Inçe düzülen tüýkülik bölejikleri.
 • Gepleşigiňiziň dürli böleklerine gireniňizde üýtgeýän uýgunlaşdyrylan ses ýazgysy.
 • Lyokary sypaýy gepleşik we ýakymly kyssa.
 • Tans diýlip atlandyrylýan adamyň özüni görkezmegine gatnaşyň.
 • Robotyňyzy özüňiz ýaly duýmak üçin sazlaň.
 • Jemgyýet aladasynyň geň galdyryjy gowy keşbi.

 • Oýunyň ady: Gepleýji simulýator
 • Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/966400/
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/search/game/speaking-simulator/result/
 • Reanrlar: Indi, simulýasiýa
 • Işläp düzüjiler: Amatly oýunlar
 • Neşirçi: Amatly oýunlar
 • Çykan senesi: 2020-nji ýylyň 30-njy ýanwary

Simulyator-PLAZA gürlemek

SIZE: 1,18 GB


SURATLAR

Speaking Simulator-PLAZA Mugt göçürip almak

Speaking Simulator-PLAZA Mugt göçürip almak

Speaking Simulator-PLAZA Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • OS: Windows XP
 • Prosessor: 2.0 GGs
 • Oryat: 2 GB RAM
 • Grafika: Nvidia Geforce 670 GTX ýa-da has gowusy
 • DirectX: 9.0 wersiýasy
 • Saklama: 600 MB boş ýer
 • Ses kartasy: DirectX9.0 gabat gelýän ses kartasy
 • Goşmaça bellikler ↓: Klawiatura we syçan gerek.

Maslahat berilýär:

 • OS: Windows 10
 • Prosessor: 2.0 GGs ýa-da has gowusy
 • Oryat: 2 GB RAM
 • Grafika: Nvidia Geforce 970 GTX ýa-da deňeşdirip bolýar
 • DirectX: 9.0 wersiýasy
 • Saklama: 600 MB boş ýer
 • Ses kartasy: DirectX9.0 gabat gelýän ses kartasy
 • Goşmaça bellikler ↓: Klawiatura we syçan gerek.

Oýun nädip gurulmalySpeaking Simulator-PLAZA

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunSpeaking Simulator-PLAZA gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz