Space Engineers Economy-CODEX

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Kosmos inersenerleri - Ykdysadyýet Deluxe paketinde Miner kostýumy, Esger kostýumy, Disko sowut derisi, Kümüş sowut deri, Glamour sowut derisi, on dört sany howpsuz zona derisi, otuz iki fraksiýa nyşany, Söwda enjamy we bankomat enjamy bar.

Bu mazmun ýeňiş gazanmak üçin tölenmeýär we bukjanyň eýesiniň beýleki oýunçylardan artykmaçlygy ýok. Ykdysadyýet Deluxe paketini satyn almazlyk kararyna gelseňiz, ýöne “Ykdysadyýet Deluxe Pack” -ny satyn alan dostlaryňyz ýa-da beýleki oýunçylar bilen oýnamak isleseňiz, olar bilen köp oýunçy oýnuna ýa-da serwerine goşulyp, oýundan lezzet alyp bilersiňiz.

Magdan kostýumy

Planetalarda, asteroidlerde ýa-da Aýda giňişleýin magdan işlerini alyp barýan inersenerler üçin ajaýyp; Lukman Halasdan soraň.

Esger kostýumy

Allykyl! Bu kostýum söweş ýagdaýyna düşen inersenerler üçin.

Glamour sowut deri

Oraraglaryňyz bilen beýanat bermek isleseňiz, başga birine seretmäň.

Disko sowut derisi

Oturylyşyga ýa-da binalaryňyz üçin ajaýyp dizaýn gözleýän bolsaňyz, bu ajaýyp deri.

Kümüş sowut deri

Şonuň üçin ýumşak we ýalpyldawuk! Şonuň üçin… Kosmos inersenerleri.

Safezone derileri (14)

Howpsuz zolaklaryňyzy köp sanly deriler bilen sazlaň.

Bölüm nyşanlary (32)

Gurluşykçy, magdançy, söwdagär ýa-da garaşsyz inerener bolsaňyzam, bu nyşanlary size hödürledik.

Söwda enjamy

Harytlary interaktiw düwmeler arkaly satyn alyň we derrew sanawyňyza iberiň.

Bankomat

Kosmos karzlaryny yzyna almak we goýmak üçin aýratyn maksat üçin.

Oýunyň ady: Kosmos inersenerleri - Ykdysadyýet Deluxe
Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/1135960/
Reanrlar: Hereket, Indi, Simulýasiýa, Strategiýa
Işläp düzüjiler: Gaty programma üpjünçiligi öýi
Neşirçi:
Çykan senesi: 2019-njy ýylyň 22-nji awgusty

Kosmos inersenerleri Ykdysadyýet-KODEX

SIZE: 13,4 GB

BELLIKLER: Bu goýberiş özbaşdak bolup, öňki çykaryşymyzdan we täzelenmelerimizdäki ähli mazmuny we DLC-ni öz içine alýar.

Oýun v1.192.019 täzelendi


SURATLAR

Space Engineers Economy-CODEX Mugt göçürip almak

Space Engineers Economy-CODEX Mugt göçürip almak

Space Engineers Economy-CODEX Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • OS: Microsoft Windows 7 (iň soňky SP) 64-bit
 • Prosessor: Intel i5 @ 3.0 GHz ýa-da has ýokary (ýa-da AMD ekwiwalenti)
 • Oryat: 8 MB RAM
 • Grafika: Geforce 750 / Radeon R9 270X ýa-da has ýokary
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklama: 25 MB boş ýer
 • Ses kartasy: DirectX® bortda gabat gelýär
 • Goşmaça bellikler ↓: Playereke oýunçy üçin internet birikmesi gerek däl, ýöne köp oýunçy üçin 5Mbit / s ýa-da has köp maslahat berýäris

Maslahat berilýär:

 • OS: Microsoft Windows 7 (iň soňky SP) 64-bit
 • Prosessor: Intel i7 @ 4.5 GHz ýa-da has ýokary (ýa-da AMD ekwiwalenti)
 • Oryat: 16 MB RAM
 • Grafika: Geforce 1070 GTX / Radeon RX Vega 56 ýa-da has ýokary
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklama: 25 MB boş ýer
 • Ses kartasy: DirectX® bortda gabat gelýär
 • Goşmaça bellikler ↓: Playereke oýunçy üçin internet birikmesi gerek däl, ýöne köp oýunçy üçin 5Mbit / s ýa-da has köp maslahat berýäris

Oýun nädip gurulmalySpace Engineers Economy-CODEX

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunSpace Engineers Economy-CODEX gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz