Song of Iron (v1.0.9.5)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: Dynç alyş

Neşirçi: Dynç alyş

Çykan senesi: 2021-nji ýylyň 31-nji awgusty

Reanr: Hereket, Başdan geçirmeler, Hack we Slash

Diskord jemgyýetine goşulyň!

Yzyňyzda döwülen kaskalaryň, döwülen galkanlaryň yzy bar. Fallenykylan duşmanyň paltasyny tutýarsyň. Könelen we dokalan, maksadyna laýyk bolar. Öňde duran zat henizem syr bolup galýar, maksadyňyz beýle däl. Halkyňyzy halas etmek üçin Taňrylaryň Beýik ybadathanasyny tapmaly, ýöne mähirli garşylamaga garaşmaň.

Size garşy dünýä garşylamaga taýynlaň. Demir aýdymynda adam, haýwan we tebigatyň özi sizi saklamaga synanyşar. Söweşiň güýçli, wisseral we howply bolan bu çylşyrymly başdan geçirmesinde göreşiň. Yza gaýtmak üçin ýaý, palta we galkan ulanyň, ýöne seresap boluň, ýaraglar ýitip biler, oklar gutarar we galkanlar döwüler. Ata-babalaryňyzyň gany we gaýduwsyzlygy bilen söweşip boljak ýoluňyza gaýdyp geldi!

Ar almak islän wagtyňyz tokaýlardan, gowaklara we daglara çykanyňyzda gadymy we syrly watanyňyzy öwreniň. Gözleriňizi gamaşdyryň, howp töweregiňizde we söweş gaty uly bolanda duşmanlardan geçmegiň inçe ýoluny tapmaly bolarsyňyz.

RELIK HAKYNDA

“Resting Relic” uzak wagtlap oýun suratkeşi we döredijisi Jo Winter tarapyndan başlanan ýeke-täk oýun ösüş studiýasydyr. Demir aýdymy, ýokary hilli dynç alyş gözleýän ähli ýerlerde özboluşly, owadan we peýdaly oýunlar getirmegi maksat edinýän täze studiýanyň ilkinji ady.

SURATLAR

Song of Iron (v1.0.9.5) Mugt göçürip almak

Song of Iron (v1.0.9.5) Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: windows x64
 • Prosessor: Intel Core i5 ýa-da şoňa meňzeş AMD
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA GeForce GTX 770
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklanylýan ýer: 12 GB boş ýer
 • Ses kartasy: DirectX gabat gelýär
 • Goşmaça bellikler: klawiatura we syçan ýa-da dolandyryjy

Maslahat berilýär:

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: windows x64
 • Prosessor: Intel Core i7 ýa-da şoňa meňzeş AMD
 • Grafika: NVIDIA GeForce GTX 1080
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklanylýan ýer: 12 GB boş ýer
 • Ses kartasy: DirectX gabat gelýär
 • Goşmaça bellikler: klawiatura we syçan ýa-da dolandyryjy


Oýun nädip gurulmalySong of Iron (v1.0.9.5)

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunSong of Iron (v1.0.9.5) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

ANONFILES.COM
OWükiziz

ANONFILES.COM
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

CLICKNUPLOAD.CLUB
OWükiziz

CLICKNUPLOAD.CLUB
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz