Song of Horror Episode 3-CODEX

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Dymýan ýaly görünýän kölegelerden we garaňkylykdan ägä boluň. Closedapyk gapylardan, pyşyrdaýan aýnalardan ägä boluň. Akylyňyzyň çatryklarynda höwürtge döredýän gorkunç aýdymdan ägä boluň.

Meşhur ýazyjy Sebastian P.Huşer tutuş maşgalasy bilen birlikde ýitirim boldy. Aladaly, redaktory ony gözlemek üçin öýüne kömekçi iberdi, ýöne gaýdyp gelmedi ... Bu ýitirimlikler ýakyn wagtda gorkunç bir zady ýüze çykarjak bir topar wakany döredýär: diňe Barlyk ady bilen tanalýan ady ýok, garaňky bir zat jogapkärdir.

DÜZGÜN EDIP BOLANOK

Horror aýdymy hakykatdanam dinamiki terror tejribesini hödürleýär: onuň garşydaşy, diňe “The Presence” diýlip atlandyrylýan adatdan daşary bir zat, hereketleriňize we kararlaryňyza laýyk gelýän ösen AI (Emeli intellekt) tarapyndan dolandyrylýar. Çydap bolmajak gorkyny başdan geçiriň, sebäbi bu beýleki dünýä oýnaýan oýnuňyza jogap berýär we sizi garaşylmadyk ýagdaýda awlaýar, her bir oýnaýja we oýun oýnuna özboluşly tejribe hödürleýär, bu ýerde ýazgy yzygiderliliginden däl-de, dartgynlylyk artýar.

Oýunçy hökmünde bu hekaýany hekaýa bilen baglanyşykly dürli keşpleriň gözleri bilen ýaşarsyňyz. Her bir häsiýet başga, derňewlere özboluşly nukdaýnazary getirýär we maslahatlara we zatlara başgaça çemeleşmäge mümkinçilik berýär. Olaryň hereketleri we kararlary dünýäni emele getirer: olaryň käbiri hekaýanyň käbir taraplaryny has az biler; käbirleri adatdan daşary görnüşlere garşy has täsirli bolar, ýöne barlyk olara barsa ölüp biler - we ölüm hemişelikdir. Eger ölseler, hekaýany başga biri bilen alyp, ölümleriniň biderek bolmazlygy üçin derňewi dowam etdirmeli bolarsyňyz.

GYSGAÇA HYZMATLAR

 • Derňew a adatdan daşary syr psihologiki elhençligiň tolgundyryjy hekaýasynda
 • Seresap boluň Barlygyýazuwsyz, öňünden aýdyp bolmajak gorkunç tejribede hereketleriňize we kararlaryňyza reaksiýa berýän öz AI bilen başga bir dünýä guramasy
 • Bir toparyň arasynda saýlaň üýtgeşik nyşanlar: hersiniň öz nukdaýnazary bar we hekaýa we beýleki gahrymanlara başgaça gatnaşygy bar
 • Ölüp bilersiňiz, emma elhençlik dowam edýär: ölüm hemişelikdir - bir gahryman ölse, ýitýär…
 • ... ýöne indiki, merhumyň nireden galdyrandygyny derňeýär. Dünýä öňki hereketleri bilen emele geler.
 • Gözläň aljyraňňy, erbet ýerler oýun atmosferasynyň agyryly dartgynlylygyna çydap, kyn bulgurlary çözmäge kömek etjek maslahatlary we zatlary ýygnamak

 • Oýunyň ady: Gorky aýdymy
 • Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/1096570/
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/search/game/song-of-horror/result/
 • Reanrlar: Başdan geçirmeler
 • Işläp düzüjiler: Protokol oýunlary
 • Neşirçi: Ra Raiser oýunlary
 • Çykan senesi: 2019-njy ýylyň 31-nji oktýabry

Elhençlik 3-nji bölüm

SIZE: 11,6 GB

BELLIKLER: Bu goýberiş özbaşdak we 1-3 bölümleri öz içine alýar.


SURATLAR

Song of Horror Episode 3-CODEX Mugt göçürip almak

Song of Horror Episode 3-CODEX Mugt göçürip almak

Song of Horror Episode 3-CODEX Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7, 8 ýa-da 10
 • Prosessor: Intel ýa-da AMD 64bit, 2,6 GGs.
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA GeForce 660 GTX, Radeon HD 7950 ýa-da şuňa meňzeşler
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklama: 16 GB boş ýer
 • Goşmaça bellikler ↓: 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär

Maslahat berilýär:

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 10
 • Prosessor: Intel ýa-da AMD 64bit, 3.0 GHz.
 • Oryat: 12 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA GeForce 980 GTX, Radeon RX 580 ýa-da şuňa meňzeş
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklama: 16 GB boş ýer
 • Goşmaça bellikler ↓: 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär

Oýun nädip gurulmalySong of Horror Episode 3-CODEX

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunSong of Horror Episode 3-CODEX gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz