Smartphone Tycoon v1.0.5

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Smartfon Tycoon Mugt göçürip almak - täsin iş simulýatory. Önümçilik üçin öz kompaniýaňyzy dörediň smartfonlar! Esasy maksadyňyz, bütin dünýäde ykrar edilmegi gazanmak we kompaniýany şöhrat ybadathanasyna eltmek bolar dünýä bazary.

A bol ökde telekeçi we “Smartfon Tycoon” oýunda öz smartfonlaryňyzy guruň. Ajaýyp telefonlary dizaýn ediň, smartfon bazaryna ýolbaşçylyk ediň we işiňiziň ösmegine tomaşa ediň! Bu iş simulýatory, özüňizi gurmaga mümkinçilik berýär öz kompaniýasy iň güýçli we ösen ykjam enjamlary eder. Siziň wezipäňiz diňe bir önümçilik meýdançasyny döretmek däl, eýsem enjamy noldan dizaýn etmekdir. Birnäçesinden saýlap bilersiňiz dürli tehnologiýalar, mümkinçilikler we täzelikler. Şonuň üçin kompaniýanyňyzyň üstünligi diňe hyýalyňyza we iş düşünjäňize bagly bolar. RollerCoaster Tycoon World

Bu oýunda, smartfonyň her täze modelini dizaýn edip, reňkini saýlap, bahasyny kesgitlärsiňiz. Emma hökman barlaň saýlabahasy bazardaky iň täze täzelikler bilen täze modelleri döredip bilmek üçin ýeterlik girdeji gazanýar! Käbir tohum kapitaly we boş ofis bilen işgärleri işe alyp başlap bilersiňiz. Soňra geljekki enjamyňyzy dizaýn ediň, onuň adyny we nyşanyny pikir ediň, ony saýlaň tehniki aýratynlyklary ekran, kamera, prosessor, tötänleýin giriş ýady, batareýa we beýleki möhüm parametrler ýaly. Özüňizden peýdalanmak üçin özboluşly bir mümkinçilik bolar zehin we başarnyklary. Soňra satuw bahasyny kesgitläň we işe başlaň smartfonyňyzy dizaýn etmek. Bazaryň lideri boluň we bütin dünýäde janköýer alyň!

Ofisiňiz üçin iň oňat inersenerleri we dizaýnerleri işe alyň we dörediň ajaýyp iş gurşawy.

 • Reanr
  • Simulýasiýa
  • Strategiýa

 • Çykan senesi
  2019-njy ýylyň 1-nji marty
 • Öndüriji
  • Roaster oýunlary

 • Neşirçi
  • Roaster oýunlary

 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  Smartphone Tycoon v1.0.5 Mugt göçürip almak

  Smartphone Tycoon v1.0.5 Mugt göçürip almak

  Smartphone Tycoon v1.0.5 Mugt göçürip almak

  Smartphone Tycoon v1.0.5 Mugt göçürip almak

  Smartphone Tycoon v1.0.5 Mugt göçürip almak

  Smartphone Tycoon v1.0.5 Mugt göçürip almak

  Ulgam talaplary

 • OS:

  Microsoft® Windows Vista®


 • Prosessor:

  2.4 GGs ýeke ýadro


 • Ram:

  4 GB


 • Saklama:

  2 GB


 • Oýun nädip gurulmalySmartphone Tycoon v1.0.5

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunSmartphone Tycoon v1.0.5 gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz