Slipways v1.0.658-GOG

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Aýlaw ýollary kosmos ägirt strategiýa reanryny alýar we ähli mikro dolandyryşy we dik öwreniş egrisini zyňyp, iň gowy taraplaryny aşak goýýar. Netijede strategiýany we enigma resanrlarynyň özboluşly garyndysy bolup, onda çalt ylgap bilersiňiz, ýöne şonda-da kyn kararlardan doly çuňňur tejribäňiz bar.

Uruş däl, söwda ediň

Planetalary kolonizasiýa ediň, pudaklary üns bilen saýlaň we planetalaryňyzyň biri-birine goldaw bermegi üçin hemme zady birleşdiriň. Everythinghli zady dogry düzüň we koloniýalaryňyzyň ösmegine we ösmegine syn ediň, girdejili söwda üçin has köp mümkinçilik dörediň. Uzak möhletli meýilnamalary düzüň we iň soňky baglanyşyk bir wagtyň özünde alty planetany täzeläp, size zerur girdeji berýän mahaly öz şöhratyňyzda ýerleşdiriň.

Ünsüňizi ykdysadyýetden daşlaşdyrmak üçin harby tarap ýok. Oýun adaty baş strategiýaňyzdan has rahatdyr. Bularyň hemmesi giňişligi we tükeniksiz mümkinçilikleri öwrenmek, ony öz islegiňize görä düzmek we ony doly mümkinçilige ösdürmek bilen baglanyşykly. Gaty boş älem bilen söweşmek zerurlygy ýok.

Yşykdan has çalt

Tadaw mikro dolandyryşy we gämileriň gurulmagyna garaşmagy ýatdan çykaryň. Süýşýän ýollarda, her bir eden işiňiz derrew netijelere eýe bolýar we her bir kararyňyz iň möhümdir. Planetalaryňyz zerur zatlary almak üçin dogry karar bermäge üns berýän wagtyňyz özlerini dolandyrýarlar. Gymmat wagtyňyzyň hiç birini iş bilen meşgullanmaga sarp etmersiňiz. Bir gezek ylgamak 40-60 minut alýar we hemmesi gowy zatlar bilen doldurylýar.

BELLIK EDIP BOLUN

Bu ýerde içgysgynç tehnologiýa ýok. Slipway-daky tehnologiýalar bir binany 20% has täsirli etmegiň ýerine, planetalary islegiňize görä hereket etmäge, energiýa üçin ýyldyzlary ulanmaga ýa-da adamlary ýerine duýgur maşynlar bilen planetalary kolonizasiýa etmäge mümkinçilik berýär. Saýlaw her ylga üýtgeýär, şonuň üçin seresaplylyk bilen meýilleşdirmeli we bar bolan ýagdaýa uýgunlaşmaly bolarsyňyz. Saýlan ýoluňyz, tejribäňizi we oýnuň planetalaryna we çeşmelerine seredişiňizi düýpgöter üýtgeder.

… BIR KÖP OAMEUN?

Bir gezek ylgamak bir sagatdan köp wagt almasa, size gerek zat täzeden ýerine ýetirilmeli. Slipway-daky hemme zat diýen ýaly prosessual döredilýär we galaktikanyň her bir pudagy düýpgöter dürli kynçylyklary hödürleýär. Bu kynçylyklary ýeňip geçmek üçin imperiýa ýaşaýan bäş ýaryşyň kömegini alarsyňyz, hersiniň öz filosofiki dünýägaraýşy, dürli ukyplary we tehnologiýa agajynyň aýratyn bölegi. Saýlamak üçin 80-den gowrak tehnologiýa bar we her gezek diňe 10-a golaý ulanarsyňyz. Iki oýun hiç haçan birmeňzeş däl.

AYOLY .YZY OAYUN

Adaty oýun oýnamak tertibi, iň oňat imperiýa gurmak üçin 25 ýyl berýär, ýöne beýlekiler bar. Tükeniksiz re modeim, güýjüňizi saklap bilýänçäňiz oýnamaga mümkinçilik berýär, çäge gutusy rejesi erkin synag etmäge mümkinçilik berýär, tertipleşdirilen ylgaw bolsa öňünden ekilen kartalarda dünýädäki beýlekiler bilen başarnygyňyzy ölçemäge mümkinçilik berýär.

Oýun, şeýle hem, her bir ssenariýada täze öwrüm girizip, oýny täzelän kampaniýa re modeimini görkezer: üýtgeşik ýa-da öňüni almaly super ýyldyzlar, gazylmaly täze çeşmeleri bolan pudaklar, ösüşiňize päsgel berýän dykyz nebula. Işe goýberilen güni öwrenmek üçin diňe birnäçe ssenariýa bolar, emma mugt täzelenmeler goýberilenden soň olaryň sany artar. Kampaniýada girizilen täze mehanikler beýleki reesimlerde hem çykyş eder we has köp dürli işlemek üçin täze wariant bolar.


 • Oýunyň ady: Aýlaw ýollary
 • Dükanyň sahypasy: https://www.gog.com/game/slipways
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/search/game/slipways/result/
 • Reanr: Strategiýa, öwrüm esasly, enigma
 • Öndüriji: Beetlewing
 • Neşirçi: Beetlewing
 • Ulanyjy reýtingi: 25 ulanyjy synyna esaslanýan 5-den 4.2
 • Çykan senesi:2021-nji ýylyň 03-nji iýuny

Süýşýän ýollar v1.0.658-GOG

SIZE: 460 MB


SURATLAR

Slipways v1.0.658-GOG Mugt göçürip almak

Slipways v1.0.658-GOG Mugt göçürip almak

Slipways v1.0.658-GOG Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

MINIMUM:

 • Ulgam: Windows 7 ýa-da has ýokary
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: GeForce 7xx seriýasy ýa-da şoňa meňzeş
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklama: 1 GB boş ýer

 • DILLER:

 • Hytaýyň ýönekeýleşdirilen → teksti
 • Nemes → teksti
 • Iňlis → tekst
 • Ispan → teksti
 • Fransuz → teksti
 • Polýak → teksti

 • Oýun nädip gurulmalySlipways v1.0.658-GOG

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunSlipways v1.0.658-GOG gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  FILECRYPT.CC
  OWükiziz