Sleeping Dogs Definitive Edition

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Durmuş bilen joşgunly neon şäheri bolan Gonkonga hoş geldiňiz, ekzotik ýerleri we köp köçeleri dünýäniň iň güýçli we howply jenaýat guramalarynyň biri bolan “Triadlar”. Bu açyk dünýä oýnunda, Triadlary içinden çykarmaga synanyşýan gizlin polisiýa Wei Şen roluny ýerine ýetirýärsiňiz. Gapyňyzy açman, wagşy jenaýat işlerine gatnaşyp, gurama garşy göreşýän wagtyňyz özüňizi mynasyp görkezmeli bolarsyňyz. Nyşana wepalylygyňyz bilen jenaýat kodeksiniň arasynda ýyrtylsa, hakykat, wepalylyk we adalat arasyndaky setirler hemişelik bulaşyp başlansoň, hemme zady töwekgelçilik edip bilersiňiz.

Öldüriji söweş sungatlarynyň, güýçli ýaragly söweşleriň we rehimsiz ulaglaryň garyndysy bilen partlaýjy hereket .Epik ýokary tizlikli tolgundyryşlar: Ekzotik awtoulaglaryň, superbikleriň we tizlik gämileriniň köpüsini köçeleri ýakyň ýa-da deňzi ýyrtyň. Gonkong siziň oýun meýdançadyr: Bikanun ýaryşlara giriň, horaz söweşlerinde humar oýnaň ýa-da karaoke bilen yza gaýdyň. Gonkongyň dürli etraplarynda özüňizi gyzyklandyrmagyň köp sanly usuly bar.

Leepatýan itler, açyk dünýä gurşawynda döredilen we üçünji şahsyň nukdaýnazaryndan oýnalýan hereket-başdangeçirme oýny. Oýunçy, gizlinlikde işleýän we “Sun On Yee Triad” guramasyna aralaşýan hytaý-amerikan polisiýa işgäri Wei Şeni dolandyrýar. Oýunyň başlangyç tabşyryklary, gahrymany dolandyrmak üçin çyzykly sapakdyr Bu tabşyryklardan soň oýnaýja oýun dünýäsini öwrenmäge we gapdal missiýalara we beýleki çärelere gatnaşmaga rugsat berilýär. Şen nawigasiýa edýär

ylgamak, bökmek, päsgelçiliklerden çykmak, ýüzmek we awtoulaglary, gaýyklary we motosiklleri sürmek bilen dünýä. Baş ekrany (HUD) interfeýsinde nyşanlary, esasy ýerleri (ygtybarly jaýlar we aragatnaşyk nokatlary) we Şeniň häzirki ýagdaýyny görkezýän kiçi karta bar. Mini-karta iki metri öz içine alýar: biri Şeniň saglygyny, beýlekisi bolsa ýüzüni görkezýär. Faceüz ölçeýjisi doldurylanda, saglygy dikeltmek, söweş ukyplaryny gowulandyrmak we enjam çykdajylaryny azaltmak ýaly täzelenmeler açylýar. Şeýle hem HUD göterilen ýaragy we ok-däri sanlaryny görkezýär.

Oýunda üç görnüşli tejribe nokadyna (XP) esaslanýan rol oýnaýan elementler bar: Triad, Face we Police XP. Triad XP mellek söweşi we “daşky gurşawy öldürmek” ýaly zorlukly hereketler arkaly alynýar. Berlen Triad XP hüjüm hereketleriniň çylşyrymlylygyna gönüden-göni proporsionaldyr. Gra Civildan tarapdaky missiýalarda alnan “Face XP” Şeniň ýüz metrini doldurýar we kosmetiki zatlary açýar

eşik we ulag hökmünde. Has ýokary derejä ýetmek bilen, oýunçy erkin ulag ýa-da eşik satyn alyp biler. Doly bolansoň, Şen saglygyň täzelenmegine, hüjüm zyýanynyň ýokarlanmagyna we beýleki peýdalara eýe bolýar. Polisiýa XP, missiýalarda parahat ilatdan ölenleri we emläk zyýanyny azaltmak we polisiýa taraplaryny ýerine ýetirmek arkaly gazanylýar. XP gazanmak, gyzgyn simli awtoulaglar we garşydaşlary ýaragsyzlandyrmak ýaly ukyplary açýar. Şen tarapyndan satyn alnan eşikler, esbaplar we ulaglar oýunçy däl gahrymanlaryň oňa bolan täsirine täsir edýär. Şeýle hem, oýunçy, söweş söweş ukyplaryny açmak üçin ulanylýan jade heýkelleri ýygnap biler

SURATLAR

Sleeping Dogs Definitive Edition Mugt göçürip almak

Sleeping Dogs Definitive Edition Mugt göçürip almak

Sleeping Dogs Definitive Edition Mugt göçürip almak

Sleeping Dogs Definitive Edition Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows Vista Service Pack 2
 • Prosessor: Core 2 Duo 2.4 GHz ýa-da Althon X2 2.7 GHz
 • Oryat: 2 Gb
 • Gaty disk giňişligi: 15 Gb
 • Wideo karta: DirectX 10 ýa-da 11 gabat gelýän Nvidia ýa-da AMD ATI kartoçkasy, ATI Radeon 3870 ýa-da has ýokary, Nvidia GeForce 8800 GT ýa-da has ýokary
 • DirectX®: 10
 • Ses: DirectX gabat gelýän ses kartasy
 • Oýun nädip gurulmalySleeping Dogs Definitive Edition

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunSleeping Dogs Definitive Edition gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz