Slashers Keep-DARKSiDERS

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Melege garşy söweş we talaňçylyk bilen meşgullanýan ilkinji adam roguelit. Indi käbir düşnüksiz göçürme üçin, aýratynlyklaryň sanawy:

Türmede oturdyňyz we Oolyň iň uzakdaky ýabany tokaýlarynda unudylan tokaýyň üstünde ýerleşýän gorkunç gurluşyk Slasher's Keep-iň çuňlugynda çüýremek üçin goýuldyňyz. Hökümdarlar gelip, gidip barýarka, ýurduň iň islenmeýän elementleri üçin iň soňky barmaly ýer bolup galdy. Bir kezzap, zyýanyndan gaçmak üçin synanyşdy we başarmady. Olaryň ykbalyny paýlaşarsyňyzmy ýa-da aşakdaky aýratynlyklar bilen baglanyşykly öňdäki kynçylyklary ýeňip geçersiňizmi?

 • tötänleýin döredilen derejeler
 • başlamak üçin dürli duzaklar we tapmagyň syrlary
 • statistika we başarnyklary berýän tötänleýin döredilen zatlar
 • Dürli yrgyldamalar we dürtmeler bilen dinamiki mellek söweşi, şeýle hem takyk parry
 • inwentar haltaňyzy ulanyp, duşmanlary pyçaklara we jadylara urmak
 • dürli ukyply duşmanlaryň dürli görnüşleri
 • Biraz aralyk söweş üçin dürli görnüşli jadyly çybyklar
 • açmak üçin has köp zady saýlamak üçin iki oýnalýan nyşan
 • süýräp-çykarmak esasly senetçilik ulgamy
 • multfilm grafikasy, kölegeli modellerden we el bilen çyzylan spritlerden ybarat
 • Ölenden soň täze zyndana eýe boluň we her ylgaw bilen güýçleniň!

 • Oýunyň ady: Slasheriň saklamagy
 • Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/598060/
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/search/game/slasher-s-keep/result/
 • Reanr: Hereket, Indie, RPG
 • Öndüriji: Damian Şloter
 • Neşirçi: Damian Şloter
 • Çykan senesi: 2020-nji ýylyň 19-njy noýabry

Slashers Keep-DARKSiDERS

SIZE: 354 MB


SURATLAR

Slashers Keep-DARKSiDERS Mugt göçürip almak

Slashers Keep-DARKSiDERS Mugt göçürip almak

Slashers Keep-DARKSiDERS Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • OS: Windows 7+ 32bit
 • Oryat: 2 GB RAM
 • Grafika: Geforce GTX 460 ýa-da şoňa deň
 • DirectX: 9.0c wersiýasy
 • Saklama: 2500 MB boş ýer

Maslahat berilýär:

 • OS: Windows 7+ 64bit
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: Geforce GTX 770 ýa-da has gowusy
 • DirectX: 9.0c wersiýasy
 • Saklama: 2500 MB boş ýer

Oýun nädip gurulmalySlashers Keep-DARKSiDERS

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunSlashers Keep-DARKSiDERS gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz