Sky Break

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: Farski interaktiw

Neşir ediji: Farskiý interaktiw

Çykan senesi: 2016-njy ýylyň 21-nji oktýabry

Reanr: RPG, Başdan geçirmeler, Açyk dünýä, Diri galmak, Sci-fi, Hereket

Adamzada howp abanýar. Öldüriji wirus çalt ýaýraýar.

Bir wagtlar kosmos kolonizasiýasy üçin adamlar tarapyndan ulanylan “Arcania” ösümlik dünýäsi, bejerginiň döredilmegine kömek edip biler. Emma işleýän pilotsyz uçarlar adamlara garşy çykaly bäri, planeta terk edildi.

Çözgüt tapmak üçin gözlegçiler topary bu planetada iberildi. Sen olaryň biri.

Arrivedöne geleniňde kosmos gämisi heläkçilige uçrady ...

Mekany döwüň we buýruk beriň

Meka ýabany we tupanda ýaşamaga öwrenişdi. Diri galmak üçin olaryň käbiri bilen göreşmeli, ýöne olar köplenç senden güýçlidir.

Diri galmak üçin iň gowy mümkinçiligiňiz, şol mekleriň käbirini döwmek we beýlekilerini ýeňmek üçin ýaran hökmünde ulanmak.

Ösüň

Näçe köp söweşseň, şonça-da köp gazanarsyň. Mekalaryňyzyň güýjüni we başarnygyny ösdürmek üçin ulanylyp bilner. Alsoöne gözleg wagtynda käbirlerini tapyp bilersiňiz.

Siziň häsiýetiňiz hem mümkinçiliklerini gowulaşdyryp biler.

Tupan

Howa uly howp. Tüweleýden geçmek üçin ýyldyrym çakmagy, tornado we beýleki elementler bilen göreşmeli. Howany ionlaşdyrmak we bir sebitdäki tupany duruzmak üçin ulanylýan köne gurnamalary işjeňleşdirip bilersiňiz. Bagtymyza, bulutlaryň üstünde oturan köne taşlanan stansiýa gowy gaçybatalga berýär.

Gämi gämisi

Gämi gämisine oýnuň başynda girip bilersiňiz, emma planetany terk etmek üçin ýeterlik ýangyç ýok.

Tüweleýde gonmak mümkin däl, ýöne käbir howa gözegçilerini açanyňyzdan soň, kartanyň üstünden çalt aýlanyp, köp wagt tygşytlap bilersiňiz.

SURATLAR

Sky Break Mugt göçürip almak

Sky Break Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

  • OS: Windows 7
  • Oryat: 3 GB RAM
  • Grafika: Radeon HD6970, Nvidia GT 750
  • DirectX: 9.0 wersiýasy
  • Saklanylýan ýer: 2 GB boş ýer

Maslahat berilýär:

  • OS: Windows 10
  • Oryat: 4 GB RAM
  • DirectX: 11-nji wersiýa


Oýun nädip gurulmalySky Break

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunSky Break gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

COPIAPOP.COM
OWükiziz

COPIAPOP.COM
OWükiziz

UPFILE.MOBI
OWükiziz

UPFILE.MOBI
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

DOCS.GOOGLE.COM
OWükiziz

DOCS.GOOGLE.COM
OWükiziz