Skullgirls 2nd Encore v3.5.6-Goldberg

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Skullgirls 2-nji Encore, ajaýyp Dark Deco dünýäsinde oýunçylary gazaply söweşijileri gözegçilikde saklaýan owadan, çalt depginde we tankytlanan 2D söweş oýny. Wildabany özboluşly 14 gahrymanyň hersinde özboluşly oýun mehanikasy we köp şahsyýet bar.

“Skullgirls” tötänleýin we bäsleşige ukyply söweş janköýerleri üçin ajaýyp söweş oýny. Doly sesli hekaýa re modeimini, ajaýyp animasiýany we Miçiru amanamanyň ses ýazgysyny öz içine alýar.


 • Oýunyň ady: Kellesi 2-nji Encore
 • Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/245170/
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/game/pc/skullgirls
 • Reanr: Hereket, Indi
 • Öndüriji: Gizlin üýtgeýän studiýalar
 • Neşirçi: Güýz oýunlary
 • Ulanyjy reýtingi:🡹25,470 🡻1,608 Örän oňyn
 • Çykan senesi: 22 Awgust 2013

Kellesi gyzlary 2-nji Encore v3.5.6-Goldberg

SIZE: 5.47 GB

5 GB LINKLAR


SURATLAR

Skullgirls 2nd Encore v3.5.6-Goldberg Mugt göçürip almak

Skullgirls 2nd Encore v3.5.6-Goldberg Mugt göçürip almak

Skullgirls 2nd Encore v3.5.6-Goldberg Mugt göçürip almak

Skullgirls 2nd Encore v3.5.6-Goldberg Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • OS: Windows 7
 • Prosessor: Iki ýadroly CPU
 • Oryat: 2 GB RAM
 • Grafika: Intel HD3000
 • DirectX: 9.0c wersiýasy
 • Tor: Giň zolakly internet birikmesi
 • Saklama: 14 GB boş ýer

Maslahat berilýär:Bug barada maglumat ýok.


Diller:Iňlis*Fransuz, Italýan, Nemes, Ispan - Ispaniýa, Japaneseapon*Portugaliýa - Braziliýa
*doly ses goldawy bolan diller


Oýun nädip gurulmalySkullgirls 2nd Encore v3.5.6-Goldberg

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunSkullgirls 2nd Encore v3.5.6-Goldberg gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz