Skjoldur Story-P2P

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Zelda-lite oýny, alýan zatlaryňyzyň hemmesi galkandyr!

Lighteňil çopan başdan geçirmelerinde, gapdalynda jadyly galkandan başga hiç zat bolmadyk giň we şadyýan dünýäde ýoluňyzy öwreniň we göreşiň. Zalymlaryň iň soňky çeşmesine garşy durmazdan ozal syýahatyňyzda ýygnan güýç daşlaryny ulanyp, zindonlary tapyň, açyň we ýeňiň.

Jadyly gämi

Onlyeke-täk ýaragyňyz galkanyňyzdyr. Duşmanyň proýektlerini we ukyplaryny petiklemek, olary wagtlaýynça öz peýdasyna ulanmaga mümkinçilik berýär. Daş-töweregiňize üns beriň, sebäbi dogry päsgelçilikleri ulanyp dürli päsgelçilikleri ýeňip geçip bilersiňiz!

DÜZGÜN DÜN.

“Skjoldur Story” çyzykly dällige uly ähmiýet berýär. Öz islegiň bilen oýna we haýsy ugry saýlasaň, elde ýasalan dünýäde gez. Tapan zindonlaryňyz, aşa köp ýere ýaýran güýç daşlaryny ulanyp, islendik tertipde açylyp bilner. Onlyeke-täk kadadan çykma, beýleki zatlar gutarýança gulplanan iň soňky diňdir.

Gizlenen ýerleri açyň

Gizlin hazyna ýa-da minigame meňzeş ýerler bilen gizlin otaglaryň üstünden büdräň, gyzykly ritm döwmek bilen başdan geçirmeleriňizi dowam etdirer. Syýahatyňyzy dowam etdirmek üçin dürli dükanlarda täzelenmeler satyn almak üçin tapylan islendik talany ulanyň.


 • Oýunyň ady: Skjoldur hekaýasy
 • Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/1051580/
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/search/game/skjoldur-story/result/
 • Reanr: Hereket, başdan geçirmeler, Indie, RPG
 • Öndüriji: Snoozing Pixel LLC
 • Neşirçi: Snoozing Pixel LLC
 • Ulanyjy reýtingi:🡹27 🡻5 Oňyn
 • Çykan senesi: 30 aprel, 2021

Skjoldur Hekaýa-P2P

SIZE: 252 MB


SURATLAR

Skjoldur Story-P2P Mugt göçürip almak

Skjoldur Story-P2P Mugt göçürip almak

Skjoldur Story-P2P Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • OS: Windows 7
 • Prosessor: 1.2 Ghz ýa-da has çalt
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: OpenGL 2.0+ Gabat gelýän karta
 • Saklama: 500 MB boş ýer

Maslahat berilýär:

 • OS: Windows 10
 • Prosessor: 2.0 Ghz ýa-da has çalt
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: OpenGL 3.0+ Gabat gelýän karta
 • Saklama: 1 GB boş ýer

Diller:

Iňlis, fransuz, italýan, nemes, ispan - ispan, polýak, rus, ukrain, ýapon, ýönekeýleşdirilen hytaý, ispan - latyn Amerika


Oýun nädip gurulmalySkjoldur Story-P2P

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunSkjoldur Story-P2P gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz