Skellboy Refractured (v2.1.1)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Käwagt, bu işi ýerine ýetirýän adam ýok bolsa, köne gahrymanlar gününi halas etmek üçin gabyrdan ýokary galmaly bolýarlar! Duşmanlaryňyzy eziň we içegelerinden gowy peýdalanyň - sözüň doly manysynda, duşmanyň beden bölekleri we ýaraglary bilen Skippini köpeldip bilersiňiz! Kub skeleti bolan Skippä, gönüburçly hereketli karton başdan geçirmelerinde Squarumanyň tükeniksiz we ýowuz duşman güýçlerine garşy göreşmäge kömek ediň! Kubold Patyşalygynda patyşanyň erbet kazyýet jadygöýi şazada tarapyndan taşlanýança durmuş asuda bolupdyr. Hisüregi ýaryldy we gazaby güýçlenip, erbet ruhlary ölüleri we patyşalygyň ýatdan çykarylan monstrosistlerini direltmäge çagyrdy. Gahary bilen düşünmeýän zady, tötänleýin gadymy gahrymany hem çagyrmagydyr ... Skippy! Kubold şalygynyň ajaýyp keşbine aýlanyp görüň we direldilen, skelet bedeniňizden doly peýdalanyň! Başdan geçirmeleriňizde täze ukyplary gazanmak ýa-da erbet jadygöýiň kemçiliklerini ýeňmek üçin täze ýarag almak üçin beden böleklerini çalşyň. Ondan soň, Skippi, ýene bir gezek gahryman bolmagyň wagty geldi.

Skellboy, maşgala dostlukly görnüş berýän bir gatly woksel çeper eseri bilen izometrik 3D-iş-başdan geçirme. Oýun jerime we geň wakalar bilen doldurylan gaty ýönekeý hekaýany yzarlaýar we yzygiderli, ýöne gaýtalanýan (belki birneme ýadaw) söweş hereketleri bilen doldurylýar. Oýun oýnamagyň dürlüligi, baş gahrymanyň duşmanlaryň gaçýandygyny görýän zatlaryňyz bilen beden böleklerini hakykatdanam ýakymly görnüşde süpürip biljekdiginden gelip çykýar we bu üýtgeşiklikler umumy görnüşe goşmaça. Kesgitliligi bir gapdala, galanyň we onuň töweregindäki ýerleriň içinden aýlanyp görseňiz, dünýä uludyr we size birnäçe sagat arassa hezil berer. Aramyzdaky tamamlaýjylar, bu oýny içindäki ähli kolleksiýalary üçin oýlanmak isläp bilerler, ýöne meniň pikirimçe, sarp etmek isleýänimden birneme köp wagt bar. Bagtymyza, oýnuň ortasynda bir pursatda gulpy açýarsyňyz, bu bolsa şu wagta çenli açan zatlaryňyza esaslanyp, çalt syýahat mümkinçiliklerini we mugt özleşdirmegi üpjün edýär, şonuň üçin hemme zady ýygnamaga synanyşmak beýle erbet däl.

Oýunyň uly bölegi bolan hereket söweşi dürlüligi taýdan birneme gowulaşmagy ulanyp biler. Gatherygnap boljak 5 sany ýarag görnüşi bar we islän wagtyňyz her birini ýanyňyz bilen enjamlaşdyryp bilersiňiz we aňsatlyk bilen öwrüp bilersiňiz. Şeýle-de bolsa, köplenç duşmanlardan dynmak üçin şol bir çäräni ýerine ýetirersiňiz, olar hem adaty. Voksel stili kämahal söweşe päsgel berýän ýaly duýulýar, sebäbi XY ugrukdyryjy hereket gaty deňeşdirilmeýär. Söweşlere kän zat ýok we diňe başlyk söweşleri birneme özboluşly duýulýar, ýogsa-da hüjümlerden gaça durmak, birneme özüňize gonmak we başlygyň ölmegine garaşmak we hekaýanyň dowam etmegine garaşmak. Oýunda kameranyň üstünden gözegçilik etmegi gowy görýän ýerlerimem bar, ýöne bu düzedildi we özbaşdak aýlanar. Käbir ýerlerde jogap size göni seredip dursa-da, dowam etmek üçin ýoluňyzy tapmaga synanyşmak birneme kyn. Meniň pikirimçe, bu ýagdaýlarda biraz kamera gözegçilik eden bolsam, nädip has aňsat öňe gitmelidigini görüp bilerdim. Diňe bir bölümde birneme wagtlap yza gaýdyp, soňam kamera maňa ýol görkezmek üçin öz-özünden taýynlan mahaly ädim ätdim.

SURATLAR

Skellboy Refractured (v2.1.1) Mugt göçürip almak

Skellboy Refractured (v2.1.1) Mugt göçürip almak

Skellboy Refractured (v2.1.1) Mugt göçürip almak

Skellboy Refractured (v2.1.1) Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7 / Windows 8 / Windows 10
 • Prosessor: 2.7 GGs prosessor
 • Oryat: 4 GB RAM
 • DirectX: 10-njy wersiýa
 • Saklama: 1 GB boş ýer
 • Oýun nädip gurulmalySkellboy Refractured (v2.1.1)

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunSkellboy Refractured (v2.1.1) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz