Skater XL The Ultimate Skateboarding Game-CODEX

LINKLERI OWüklemäge gidiň

“Skater XL” konkide typmak oýunlarynyň ewolýusiýasydyr. Garaşsyz aýak dolandyryş ulgamy we fizika esasly özboluşly oýun oýnamak bilen, konki oýunçylary ahyrsoňy hemişe arzuw eden täsirli dolandyryşlaryna eýe.

Downtown LA, ägirt uly “Ramp”, “Easy Day” orta mekdebi we jemgyýet, Grant Park, Hüdland we köçeler ýaly kartalary döreden meşhur konkide bellikleri we daşky gurşaw elementlerini öz içine alýan derejeler bilen konkide typmak jennetine çümüň. Häzirki wagtda typmak boýunça iň oňat taraplar Tiago Lemos, Ewan Smit, Tom Asta we Brandon Westgate ýaly oýnaň ýa-da 30-dan gowrak hakyky konki markasynyň esbaplary bilen öz konkide typmak rowaýyňyzy düzüň we dörediň. “Skater XL” hakykatdanam konkide typmak dünýäsiniň sanly kärdeşidir.

“Skater XL” aýratynlyklary şulary öz içine alýar:

Söz azatlygy - Skater XL-iň fizika esasly dolandyryşlarynda öňünden meýilleşdirilen hileler ýok - diňe barmaklaryň üstünden hereket. Her barmak skateriň degişli aýagyna birikdirilýär we oýunçy taýagy herekete getirende tagta derrew jogap berýär. Aýdym-saz guraly ýaly, çyzygyň dyrnagyny basmak ýa-da erkin konkide oýnamak, pleýer doly erkinlige eýe.

Hakyky durmuşyň nyşanly ýerleri - Skater XL derejeleri, hakyky konkide ylhamlanan ýerler we konki çyzyklarynyň yzygiderli akymyny üpjün etmek üçin döredildi. Staples Merkeziniň we LA Konwensiýa Merkeziniň töwereginde konkide typmak üçin bellikler bolan DTLA kartasyndan, “Wallenberg Big 4” we “Iman böküşi” ýaly ajaýyp konkide ýerleşýän “Easy Day” orta mekdebine çenli, typýanlaryň gülkünç “Uly rampa” çenli. gyrgydan has ýokary çykyp biler.

“Real-Life Skate Pros” hökmünde oýnaň - Tanymal prodýuser Tiago Lemosdan, Brandon Westgate, Ewan Smit we Tom Astadan saýlaň, hemmesiniň stiline laýyk gelýän aýratyn enjamlary bar.

Özbaşdak düzülen nyşanlar - “Skater XL” tejribesini şahsylaşdyrmak üçin mümkinçilikler tükeniksiz. Oýunçylar, “Vans”, “Santa Cruz”, “DC Shoes”, “Independent”, “Lakai” we başga-da köp tanalýan 30-dan gowrak konkide markalaryň dürli teýleri, kapotlary, şlýapalary we aýakgaplary bilen typýan enjamlaryny öz içine alýan ähli görnüşlerini sazlap bilerler.

Hile kynçylyklary - Hemmesini tamamlamaga tarap öňe barýarkaňyz, hileler sumkasyny gurmaga kömek etmek üçin öňe gidiş kynçylyklar bilen ýüzlerçe kynçylyk. Listhli sanawy barlap bilersiňizmi ??

“Discord” -da 100,000-den gowrak agzasy bolan hyjuwly jemgyýete çümüň (onlaýn zinalary, wideo böleklerini, fakeskate markalaryny döredýän “Skater XL-iň entek ir elýeterlidigini göz öňünde tutup, dünýädäki iň uly Diskord 500k-de Fortnite”). ýüzlerçe mod. Oýunçylar has uly ekosistemanyň bir bölegi bolup, sanly skeytbord subkulturasyna goşulyp bilerler we täze döredilen Skater XL modding merkezinde Skaterxl.mod.io-da döredijiligini paýlaşyp bilerler.

“Legit Soundtrack” - Iň pes syçan, Getter, Interpol, haýwanlar kollektiwasy, geljekki adalar we atlar topary “Skater XL” -iň Günbatar kenaryndaky wibe we suwuk fizika esasly dolandyryş mehanikasy bilen gowy garyşýan özboluşly sazyň sözbaşysy.

Möhüm: Bu oýun oýnamak üçin Xbox 360, One, PS3 ýa-da PS4 gabat gelýän kontrolleýeri talap edýär. Klawiatura dolandyryşlary ýok. Şeýle hem, DirectX 11 ýa-da ondan ýokary grafiki karta gerek.


 • Oýunyň ady: “Skater XL” - “Ultimate Skateboarding” oýny
 • Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/962730/
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/search/game/skater-xl—the-ultimate-skateboarding-game/result/
 • Reanrlar: Hereket, Indi, Simulýasiýa, Sport
 • Işläp düzüjiler: “Easy Day Studios Pty Ltd.”
 • Neşirçi: “Easy Day Studios Pty Ltd.”
 • Çykan senesi: 28 Iýul, 2020

“Skater XL” “Ultimate Skateboarding Game-CODEX”

SIZE: 4.48 GB


SURATLAR

Skater XL The Ultimate Skateboarding Game-CODEX Mugt göçürip almak

Skater XL The Ultimate Skateboarding Game-CODEX Mugt göçürip almak

Skater XL The Ultimate Skateboarding Game-CODEX Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • OS: Windows 7
 • Prosessor: 2.5 GHz goşa ýadro i5 ýa-da has ýokary
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: GTX 950 ýa-da has ýokary
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklama: 5 GB elýeterli ýer
 • Goşmaça bellikler ↓: 60FPS görmeseňiz, hil sazlamalaryny taşlaň. Bu oýun iň oňat oýnalýan batareýa!

Maslahat berilýär:

 • OS: Windows 10
 • Prosessor: 3.5 GGs dört ýadro i5 ýa-da has ýokary
 • Oryat: 16 GB RAM
 • Grafika: GTX 960 ýa-da has ýokary
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklama: 5 GB elýeterli ýer
 • Goşmaça bellikler ↓: Ultra-da beta synagynda bu aýratynlyklar bilen yzygiderli 58-60FPS.

Oýun nädip gurulmalySkater XL The Ultimate Skateboarding Game-CODEX

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunSkater XL The Ultimate Skateboarding Game-CODEX gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz