Silicon Dreams | cyberpunk interrogation (v31.10.2021)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: Sagat işi guşy

Neşir ediji: Sagat işi guşy

Çykan senesi: 2021-nji ýylyň 20-nji apreli

Reanr: Başdan geçirmeler, Sci-fi, Visual roman, nokat we basyň

Hakyky we emeli çyzyklaryň hiç zat diýen ýaly bulaşmadyk korporasiýa tarapyndan dolandyrylýan distopian geljeginde adamlary we androidleri derňäň. Dersleriňizi gözläň, soraglaryňyzy üns bilen saýlaň we gorkunç bolsa-da hakykaty barlaň.

Söhbetdeşleriň duýgularyny hakyky wagtda gözegçilik ediň - şatlyk, gynanç, gahar, ýigrenç, şok we gorky. Has giňişleýin maglumat açmak üçin bu maglumatlary öz peýdasyna ulanyň, gorkuzyň, gorkuzyň, hatda dostlaryňyz bilen dostlaşyň.

Çekeleşikli gapma-garşylygyň arasynda bir tarapy saýlaň: ýolbaşçylaryňyza ýalan sözläň, androidleri ätiýaçlaň ýa-da korporasiýanyň içinde özüňiziň ýaşamagyňyzy üpjün ediň. Ansat jogap ýok. Silikon düýşleriň, saýlanlaryňyza baglylykda birnäçe ahyry bar. Her android siziň sözleriňiz bilen ýaşap ýa-da ölüp biler.

SURATLAR

Silicon Dreams | cyberpunk interrogation (v31.10.2021) Mugt göçürip almak

Silicon Dreams | cyberpunk interrogation (v31.10.2021) Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

 • OS: Windows Vista ýa-da has soňraky
 • Prosessor: 2 GGs ýa-da has gowusy
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: Islendik
 • DirectX: 10-njy wersiýa
 • Saklanylýan ýer: 4 GB elýeterli ýer
 • Ses kartasy: Islendik

Maslahat berilýär:

 • OS: Windows 7 ýa-da has soňraky
 • Prosessor: Intel ýadrosy i7 ýa-da şoňa deň
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: NVidia GeForce GTX 10 seriýasy ýa-da şoňa meňzeş
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklanylýan ýer: 4 GB elýeterli ýer
 • Ses kartasy: Islendik


Oýun nädip gurulmalySilicon Dreams | cyberpunk interrogation (v31.10.2021)

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunSilicon Dreams | cyberpunk interrogation (v31.10.2021) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

ANONFILES.COM
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz