Signal Simulator-PLAZA

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Ylhamlanan oýun SETI. Atererüsti signal tapmak üçin alym roluny alyň. Obserwatoriýaňyzda interaktiw gözegçilik ulanyp, köpçülikleýin radio antennalaryna gözegçilik ediň. Näbelli ýa-da hekaýa aýdýan signallary tapyň, göçürip alyň we çözüň. Ulgamlaryňyzy gowulandyrmak we has netijeli etmek üçin elektrik ulgamyny dolandyryň we hyzmat ediň. Has köp signal tapyň, karz alyň we işleýşini gowulandyrmak üçin ulgamlaryňyzy täzeläň.

Has köp maglumat berjek we kosmosda gözlegçileriň hekaýasyny aýdyp berjek hekaýa aýdýan signallary tapyň.

Oýun aýratynlyklary

 • Asmanda anomaliýalary gözden geçiriň we derňäň
 • Signal koordinatlaryny kesgitlemek üçin dogry signal ýygylygyny düzüň
 • Koordinatlary düzüň we interaktiw oýun dolandyryşlaryny ulanyp, Radio Antennalaryňyzy dolandyryň
 • Kosmosdan signallary tapyň we tapyň
 • Signallardan çig maglumatlary göçürip alyň we çözüň
 • Göçüren maglumatlaryňyza esaslanyp karz alyň we ulgamlaryňyzy täzeläň
 • Ulgamlaryňyzy täzeläň we kämilleşdiriň
 • Gündiz gijelerine esaslanýan elektrik ulgamy
 • Energiýa paýlaýyş ulgamy
 • Gün panellerini saklaň, arassalaň we ulgamyň zarýad beriş tizligini ýokarlandyryň
 • Antennalaryňyzy kalibrläň
 • Ulgamlaryňyza täsir edýän howa
 • Uniquehli özboluşly signallaryňyzyň saklanjak maglumat bazasy ulgamy
 • Serwer ulgamy, buýruklar ýaly terminaly ulanyp, antennany we obserwatoriýa serwerlerini saklaň.
 • Gözleg ulgamy
 • Siziň ulgamyňyzyň temperaturasyna täsir etjek temperatura ulgamy
 • Antennalary aýlap, serweri täzeden açyp, signallary kesgitläp boljak dolandyryş ýaly terminal
 • Gizlin zatlar

Has köp aýratynlyk gelýär ...

Oýunyň ady: Signal simulýatory
Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/839310/
Reanrlar: Indi, simulýasiýa
Işläp düzüjiler: Blagovest Penew
Neşirçi: Blagovest Penew
Çykan senesi: 29 Apr, 2018

Signal Simulyator-PLAZA

SIZE: 4.15 GB


SURATLAR

Signal Simulator-PLAZA Mugt göçürip almak

Signal Simulator-PLAZA Mugt göçürip almak

Signal Simulator-PLAZA Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Win 7 / Win 8 / Win 10 x64
 • Prosessor: 2.4 GGs goşa ýadro prosessor
 • Oryat: 2 GB RAM
 • Grafika: 1 GB bagyşlanan ýat
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklama: 4 GB elýeterli ýer
 • Ses kartasy: Ses kartasy: DirectX® gabat gelýär
 • Goşmaça bellikler ↓: Geljekdäki goýberilişler has gaty disk ýerini talap edip biler.

Maslahat berilýär:

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Win 7 / Win 8 / Win 10 x64
 • Prosessor: 3.0 Ghz dört ýadroly CPU ýa-da has çalt
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: 2 GB bagyşlanan ýat
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklama: 4 GB elýeterli ýer
 • Ses kartasy: Ses kartasy: DirectX® gabat gelýär
 • Goşmaça bellikler ↓: Geljekdäki goýberilişler has gaty disk ýerini talap edip biler.

Oýun nädip gurulmalySignal Simulator-PLAZA

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunSignal Simulator-PLAZA gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz