Sign Of Silence-SKIDROW

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Siz we dostlaryňyz dynç günleri dag lagerine gidýärsiňiz. Youol sizi jülgeden geçýän aýlaw ýoluna alyp barýar. Garaňky düşüp barýarka, sarsdyrylan köprüden geçýärsiňiz, netijede awtoulagyňyz garaňkylygyň çuňlugyna gaçýar. Bagtymyza, ýolagçylaryň hemmesi ýaşaýar, ýöne awtoulag weýran boldy. Signal ýok. Sizi daş-töweregi gurşap alýar. Gijäniň garaňkylygy düşýär ... outeke-täk çykalga bar - tokaýdan geçip, Danwil atly kiçijik şäherde kömek soramak…

Tiz wagt tokaýda bolup geçýän käbir geň, elhenç we düşündirip bolmajak zatlaryň bardygyna göz ýetirersiňiz. Halas bolmagyň ýoly ölüm duzagydyr, bu ýerde her ädim, her dem iň soňky bolup biler. Aalňyşlyk goýberiň, bu size ýa-da dostlaryňyza janyňyzy sarp eder. Näletlenen ýeriň ümsümliginde ölüm gizlenýär. Bu oňurga-sowuk sesleri şahalarda eden guşmy ýa-da has erbet zatmy? Siz we dostlaryňyz, aklyndan azaşman, ýigrenji tokaýdan geçersiňizmi? Placeeriň syrlaryny taparsyňyzmy ýa-da ümsümlik sizi ýuwdarmy?

Aýratynlyklary:

Oýunçylaryň hereketleri sebäpli ses çykýar
Tokaý howpdan doly garaňky ýer. Guşlaryň gykylygy, şahalary döwmek, duzaga düşen dostunyň aglamagy ... bularyň hemmesi haýwanlary özüne çekýär! Diňe düýbünden ümsüm bolmak we bilelikde işlemek diri galmagy kepillendirer!

Elhenç haýwanlar
Danwiliň golaýynda gizlenýän jandarlar köp. Olaryň käbiri diňe agaçlara ýakyn durýarlar, beýlekileri syýahatçylary ýuwulýan ýerlere çekýärler. Themöne iň gorkunçsy, bir zat ýa-da kimdir biri ýeriň ümsümligini bozsa.

Uly karta
Oýunçylar birnäçe inedördül kilometri öz içine alýan kartada çykalga tapmaly. Siz tokaý, batgalyk, Danwiliň weýran edilen köçeleri, gaýyk jaýy, taşlanan radio diňi we başga-da birnäçe täsin ýerler üçin.

Gaçmagyň birnäçe warianty
Gaçmagyň birnäçe ýoly bar. Sana bagly! Saýlawlary bilmek üçin ýerleri öwreniň.

Danwiliň garaňky syrlary
Kiçijik we asuda şäherde nähili elhenç wakalaryň bolandygyny bilmek üçin ýazgylary öwreniň we ýerleri öwreniň. Emma seresap boluň! Tokaýda haýwanlardan başga biri bar ... Dostuň ýa-da duşmanyň kyn ýoldygyny öwrenersiň.


 • Oýunyň ady: Dymmagyň alamaty
 • Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/1346070/
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/search/game/sign-of-silence/result/
 • Reanr: Hereket, başdan geçirmeler, hindi, köpçülikleýin köp oýunçy
 • Öndüriji: Renderise
 • Neşirçi: Renderise
 • Çykan senesi: 2020-nji ýylyň 1-nji oktýabry

Dymmagyň alamaty-SKIDROW

SIZE: 4.20 GB


SURATLAR

Sign Of Silence-SKIDROW Mugt göçürip almak

Sign Of Silence-SKIDROW Mugt göçürip almak

Sign Of Silence-SKIDROW Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7
 • Prosessor: Intel Core i3-4330 / AMD Athlon X4 840
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA GeForce GTX 760 / AMD Radeon HD 7950
 • DirectX: 10-njy wersiýa
 • Tor: Giň zolakly internet birikmesi
 • Saklama: 10 GB boş ýer

Maslahat berilýär:

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 10
 • Prosessor: Intel Core i5-7500 / AMD FX-8370
 • Oryat: 10 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 590
 • DirectX: 12-nji wersiýa
 • Tor: Giň zolakly internet birikmesi
 • Saklama: 10 GB boş ýer

Oýun nädip gurulmalySign Of Silence-SKIDROW

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunSign Of Silence-SKIDROW gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz