Siege the Day (v0.86)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: Gizlin diň studiýalary

Neşir ediji: Crytivo

Çykan senesi: 2021-nji ýylyň 11-nji noýabry

Reanr: Minarany goramak, strategiýa, gurluşyk, simulýasiýa, dolandyryş

“Gabaw güni” taktiki hakyky wagtlaýyn söweş gala gurluşyk oýny, bu ýerde öz galaňyzy gurmaly, berkitmeli we hatda bezemeli. Siziň ýerleşdiren gabaw gurluşlaryňyzy we köp sanly ýörite hüjümleri, jadygöý jadylary we taktikalary ulanyp, onlaýn oýunçylara garşy epiki söweşlere gatnaşyň. Galanyň goraglaryny we kämilleşdirişlerini dolandyryň, çeşmeler çäkli bolsa-da, geçip bolmajak ajaýyp eseriňizi gurmak üçin olary tygşytly sarp ediň.

Aýratynlyklary:

Esasy aýratynlyklar:

 • Gala gurmak azatlygy! Islän ugruňyzda diwarlary, goşun kazarmalaryny, gorag diňlerini, ýörite binalary we ş.m. guruň.
 • Galaňyz üçin dürli gabaw we harby enjamlaryň arasyndan birini saýlaň. Buz kanonlary bilen hüjüm etmek isleýärsiňizmi? Firea-da ýangyn katapultlary bilen? Ora-da okçularyňyzy kämilleşdirmek üçin birneme altyn sarp etmegi has gowy görersiňiz? Victoryeňiş üçin haýsy ýoly saýlamagyňyz doly size bagly.
 • Galanyňyzyň hüjüm ediji we gorag gurluşlaryna gözegçilik ediň. Garşydaşyňyza hüjüm etmek we iň gowşak gurluşlaryny ýok etmek, ok-däri, altyn ýa-da harby üpjünçilikleri bozmak üçin katapultlary we toplary ulanyň. Seresap boluň, sebäbi olar hem size edil şony etmäge synanyşarlar!
 • Diwarlary we derwezeleri ýykmak, goşunyňyza duşmanyňyzyň galasyna girmäge mümkinçilik bermek ýaly taktikalary ulanyň!
 • Fizika esasly weýrançylykdan lezzet alyň!

SURATLAR

Siege the Day (v0.86) Mugt göçürip almak

Siege the Day (v0.86) Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

 • OS: Windows 7 ýa-da has soňraky
 • Prosessor: Dört ýadroly Intel ýa-da AMD prosessor, 2,5 GGs ýa-da has çalt
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA GeForce 470 GTX ýa-da AMD Radeon 6870 HD seriýaly karta ýa-da has ýokary
 • Tor: Giň zolakly internet birikmesi
 • Saklanylýan ýer: 5 GB boş ýer
 • Ses kartasy: Islendik


Oýun nädip gurulmalySiege the Day (v0.86)

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunSiege the Day (v0.86) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

ANONFILES.COM
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

CLICKNUPLOAD.CC
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz