Siege Survival: Gloria Victis (v20210712)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: Gara göz oýunlary, FishTankStudio

Neşirçi: Ravenscourt

Çykan senesi: 2021-nji ýylyň 18-nji maýy

Reanr: Diri galmak, RPG, Dolandyryş, Strategiýa, Başdan geçirmeler, Simulýasiýa

Bu diwarlar ýykylyp bilmez

Gloriýa Wikisiň orta asyr dünýäsinde guruň, gabawdan halas bolmak: Gloriýa Wikis ýurduňyzy basyp alandygyny we şäheriňizi rehimsiz gabaw astynda görýär.

Parahat ilatyň uly bolmadyk topary galan galan berkitmede gabawa düşdi we eziz ömri üçin asylan goraýjy goşunlar üçin soňky umyt çeşmesidir. Basybalyjylar bilen özüňiz söweşip bilmersiňiz, ýöne şäheriň ykbaly siziň eliňizde.

Duşman güýçlerine garşy durýan iň soňky esgerleri goldaň we güýçler gelýänçä saklaň. Lageriňizi guruň, gündizine serişdeleri, senet önümlerini dolandyryň we ýykylan şäheri çeşmeler we gije täze raýat gullugy üçin gözläň.

SIEGE DURMUŞ

Şäheriňizden galan zady goramak, oklara, ýaraglara we sowutlara mätäç birnäçe ýadaw goşun; ýaralananlary bejermek bilen bilelikde. Goragçylaryň bu soňky binýadyny birnäçe günüň dowamynda söweşlerinden öň mümkin boldugyça üpjün etmeli we goldamaly; bolmasa, duşman ahyrsoňy hüjüme hüjüm eder. Diňe bu däl, ýanýan oklaryň we ägirt uly gaýalaryň tolkunlary size hüjüm edýändigi üçin raýatlaryňyzy we lageriňizi goramaly.

RESURSLAR WE HYZMAT ÜPJÜNÇILIGI

Size has gowy ýarag, kelläňiziň üçegi, gyzgyn iýmit we diňe bar bolan beýleki zatlar gerek; Bulary almagyň ýeke-täk ýoly, eger siz we toparyňyz olary ýasasa. Resourcesöne çeşmeler çäklidir we esgerleri hem, parahat ilaty hem goldamaly bolarsyňyz, şonuň üçin azyk önümlerini tygşytlamagyň, infrastrukturany ösdürmegiň we üpjünçiligiňizi has netijeli ulanmagyň ýollaryny tapyň.

Güýçli şäheri halas ediň

Gorag howpsuzlygyňyzdan peýdalanyp, gymmatly çeşmeleri ýygnamak we diri galan raýatlara kömek etmek ýa-da peýdalanmak üçin gijelerine weýran edilen şäheri gözden geçirmeli. Öne seresap boluň, duşman patrullary köçelere syn etmegi dowam etdirýärler; görünmeýän bolmak üçin akylly bolmaly ... we diri. Beýleki etraplara barýan ýollary açyň, täze raýat gullugyny alyň we tutulmazlygy üçin daň atmazdan ozal yzyna iberiň.

SÖALLGI GARŞY

Kömek gelýär, ýöne birnäçe hepde galdy. Munuň ýaly gabawda bir dilemma çaltlyk bilen beýlekisine aralaşyp biler we basym berk ahlak saýlamalaryna duçar bolarsyňyz. Ionsoldaşlaryňyzyň we şäheriň ykbaly diňe siziň eliňizde. Açlyk, ýaralar, keseller we umytsyzlyk, şeýle hem parahat ilat bilen goragçylaryň arasynda dartgynlylyk artar. Goşunlaryňyzy dowam etdiriňmi ýa-da raýatlaryňyzy diri saklaň? Diňe karar berip bilersiňiz.

SURATLAR

Siege Survival: Gloria Victis (v20210712) Mugt göçürip almak

Siege Survival: Gloria Victis (v20210712) Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7 Sp. 64-bit
 • Prosessor: Iň azyndan 2,7 GGs bolan Intel Core i3 ýa-da AMD Athlon II X4
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: GeForce GT 740, Radeon HD 7750 - azyndan 1GB GPU ýady
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklanylýan ýer: 10 GB boş ýer
 • Goşmaça bellikler: Oýun talaplary wagtyň geçmegi bilen üýtgäp biler (optimizasiýa).

Maslahat berilýär:

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7 Sp. 64-bit
 • Prosessor: Iň azyndan 3,2 GGs bolan Intel Core i5 ýa-da AMD Phenom II X4
 • Oryat: 6 GB RAM
 • Grafika: GeForce GTX 960, Radeon HD 7970 - azyndan 2GB GPU ýady
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklanylýan ýer: 10 GB boş ýer
 • Goşmaça bellikler: Oýun talaplary wagtyň geçmegi bilen üýtgäp biler (optimizasiýa).


Oýun nädip gurulmalySiege Survival: Gloria Victis (v20210712)

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunSiege Survival: Gloria Victis (v20210712) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

ANONFILES.COM
OWükiziz

ANONFILES.COM
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz