Sid Meier’s Civilization VI (v1.0.0.38)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: Firaxis oýunlary, Aspyr (Mac), Aspyr (Linux)

Neşir ediji: 2K, Aspyr (Mac), Aspyr (Linux)

Çykan senesi: 2016-njy ýylyň 20-nji oktýabry

Reanr: Strategiýa, öwrüm esasly, simulýasiýa, gurluşyk, dolandyryş

Ilki bilen meşhur oýun dizaýneri Sid Meier tarapyndan döredilen, Medeniýet wagt synagyndan geçmek üçin imperiýa gurjak bolýan öwrüm esasly strategiýa oýny. Daş asyryndan maglumat asyryna çenli siwilizasiýany gurup we alyp barmak bilen dünýäniň hökümdary boluň. Aýlyk urşy, diplomatiýa alyp barmak, medeniýetiňizi ösdüriň we dünýäde iň uly siwilizasiýany gurjak bolanyňyzda taryhyň iň beýik ýolbaşçylary bilen ýüzbe-ýüz boluň.

Siwilizasiýa VI dünýäňiz bilen gatnaşmagyň täze usullaryny hödürleýär: şäherler häzirki wagtda kartanyň üsti bilen fiziki taýdan giňelýär, tehnologiýa we medeniýet boýunça işjeň gözlegler täze potensialy açýar we bäsleşige gatnaşýan liderler, ýetmegiň bäş ýolunyň biri ugrunda bäsleşeniňizde, taryhy aýratynlyklaryna esaslanyp öz meýilnamalaryny dowam etdirerler. oýunda ýeňiş.

GYSGAÇA EMPIRLER:

Imperiýaňyzyň täsinliklerini kartada öňküsi ýaly ýaýradyşyna serediň. Her şäher birnäçe plitkalary öz içine alýar, şonuň üçin ýerli ýerlerden doly peýdalanmak üçin şäherleriňizi gurup bilersiňiz.

IŞLI Gözleg:

Taryhda siwilizasiýanyň ösüşini çaltlaşdyrýan açarlary açyň. Has çalt öňe gitmek üçin bölümleriňizi işjeň öwrenmek, daşky gurşawyňyzy ösdürmek we täze medeniýetleri açmak üçin ulanyň.

DINAMIK DIPLOMASI: A:

Beýleki siwilizasiýalar bilen gatnaşygy oýnuň dowamynda, konfliktiň durmuş hakykaty bolan ilkinji ilkinji täsirlerinden başlap, giç oýun bileleşiklerine we gepleşiklere çenli üýtgeýär.

Kombinirlenen ýaraglar:

“Kafel üçin bir birlik” dizaýnyny giňeltmek bilen, goldaw bölümleri pyýada goşunlary bilen tanklara garşy goldaw ýa-da göçüp gelenler bilen söweşiji ýaly beýleki bölümlere ýerleşdirilip bilner. Şuňa meňzeş bölümler birleşip, güýçli “Korpus” bölümlerini emele getirip biler.

Giňeldilen köp oýunçy:

Adaty köp oýunçy reesimlerinden başga-da, bir sessiýada aňsatlyk bilen tamamlanmak üçin döredilen dürli ýagdaýlarda dostlaryňyz bilen hyzmatdaşlyk ediň we bäsleşiň.

SURATLAR

Sid Meier’s Civilization VI (v1.0.0.38) Mugt göçürip almak

Sid Meier’s Civilization VI (v1.0.0.38) Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7 × 64 / Windows 8.1 × 64 / Windows 10 × 64
 • Prosessor: Intel Core i3 2.5 Ghz ýa-da AMD Phenom II 2.6 Ghz ýa-da has uly
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: 1 GB & AMD 5570 ýa-da nVidia 450
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklanylýan ýer: 12 GB boş ýer
 • Ses kartasy: DirectX gabat gelýän ses enjamy
 • Goşmaça bellikler: Başlangyç gurnama, bug tanamak üçin bir gezeklik internet birikmesini talap edýär; zerur programma üpjünçiligi gurnamalary (oýun bilen bilelikde) Bug müşderisi, Microsoft Visual C ++ 2012 we 2015 Iş wagty kitaphanalary we Microsoft DirectX. Internet birikmesi we işjeňleşdirmek üçin zerur Steam ™ Abonent şertnamasyny kabul etmek. Jikme-jiklikler üçin www.steampowered.com/agrama serediň.

Maslahat berilýär:

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7 × 64 / Windows 8.1 × 64 / Windows 10 × 64
 • Prosessor: Dördünji nesil Intel Core i5 2.5 Ghz ýa-da AMD FX8350 4.0 Ghz ýa-da has uly
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: 2GB & AMD 7970 ýa-da nVidia 770 ýa-da has uly
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklanylýan ýer: 12 GB boş ýer
 • Ses kartasy: DirectX gabat gelýän ses enjamy


Oýun nädip gurulmalySid Meier’s Civilization VI (v1.0.0.38)

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunSid Meier’s Civilization VI (v1.0.0.38) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

COPIAPOP.COM
OWükiziz

COPIAPOP.COM
OWükiziz

COPIAPOP.COM
OWükiziz

COPIAPOP.COM
OWükiziz

COPIAPOP.COM
OWükiziz

COPIAPOP.COM
OWükiziz

UPFILE.MOBI
OWükiziz

UPFILE.MOBI
OWükiziz

UPFILE.MOBI
OWükiziz

UPFILE.MOBI
OWükiziz

UPFILE.MOBI
OWükiziz

UPFILE.MOBI
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

DOCS.GOOGLE.COM
OWükiziz

DOCS.GOOGLE.COM
OWükiziz

DOCS.GOOGLE.COM
OWükiziz

DOCS.GOOGLE.COM
OWükiziz

DOCS.GOOGLE.COM
OWükiziz

DOCS.GOOGLE.COM
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

COPIAPOP.COM
OWükiziz

COPIAPOP.COM
OWükiziz

COPIAPOP.COM
OWükiziz

UPFILE.MOBI
OWükiziz

UPFILE.MOBI
OWükiziz

UPFILE.MOBI
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

DOCS.GOOGLE.COM
OWükiziz

DOCS.GOOGLE.COM
OWükiziz

DOCS.GOOGLE.COM
OWükiziz