Shredders

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Marka ilçisi Lisa birnäçe hemaýatkär wideo hödürläninde, siz we palawyňyz “Doňdurylan agaç” kurortynda goofbol snoubord wideolaryny taýýarlaýarsyňyz. Ol size garda typmak, hünärmen çapyksuwarlar, gar awtoulaglary we bölünmek üçin epiki aýratynlyklar barada täze bir dünýä berýär. Çakylyk sebite bir topar çapyksuwarlary özüne çekdi we Lizanyň kömegi bilen olaryň käbiri bilen tanyşmaga, bir topar hereketini öwrenmäge we hatda kik eşek çakylygyna goşulmaga mümkinçilik taparsyňyz. !! Snoubordda söýgi haty, “Shredders” bir topar ajaýyp snoubord filmlerinden, gündizden “Amped” oýunlaryndan we Instagramdaky snoubord gahrymanlaryndan ylham alýar. Ullakan açylmaýan Açyk dünýä: Gorizont ajaýyp setirlerden, aýratynlyklardan we ajaýyp görnüşlerden doly we gar hemişe täze! PRO RIDERS-iň ýokarky saýlamasy bilen paýlaşyldy: Hakyky sesleri we hekaýalary bilen,

bu hakyky snoubordda bolşy ýaly. Ussat DIVERSE OCERI Areashli ýerler snoubordda surata düşürilen filmlerden ylham alýar we iň ýokary güýmenje üçin optimallaşdyrylýar. Özboluşly STYLE bilen gezelenç: Bu derejeli dolandyryş derejesi bilen hiç wagt garda typmak oýny döredilmedi. Jeými Anderson bilen ajaýyp aýlawlardan başlap, Sebbe De Bak bilen gazon dartyşlaryna we Markus Kleveland bilen hek hilelerini her bir hereket haýran galdyrýar. Hekaýa tertibi: Paltyňyzyň kömegi bilen oňat taraplara duşarsyňyz, hereketlerini öwrenersiňiz we şöhle saçarsyňyz! Onlaýn oýnaň we dostlaryňyz bilen SHRED TOGETHER: Köp oýnaýjy özenine gurlan bolsa, dostlaryňyz bilen iň ýokarky nokatlara çykarsyňyz. Geliň! Pro-boarders tarapyndan ylhamlanan DURMUŞ Haýwanlar:

Snoubordda hiç wagt bu suwuklyk bolmandy. Akymy duýuň! Snoubord markalary we HAKYKY GURNAMALAR: Täze hakyky enjamlar seresaplylyk bilen sanlaşdyryldy we “Shredders” -de taýýarlandy. Gowy görünmek kepillendirilýär. SSX seriýasyny ps2-de oýnap ulaldym we sanlyja sagat goýdum. Birnäçe ýyl mundan ozal SSX-den has real duýulýan dik dik aldym. Thisöne bu torty, esasanam öwrenişensoň, dolandyryşyň näderejede içgin duýýandygy sebäpli torty uzyn ok bilen alýar. Elbetde gowulaşmak üçin bir ýer bar - hekaýa hekaýasyny beýle bir halamok. Bu erbet däl, ýöne hökman hindi duýgusy bar. Bu hiç kim üçin garaşylmadyk zat däl öýdemok. Dikdäki hekaýalar we kynçylyklar has çuňňur täsir galdyrdy. Waysöne men hiç wagt oýun tankytçysy däl.

SURATLAR

Shredders Mugt göçürip almak

Shredders Mugt göçürip almak

Shredders Mugt göçürip almak

Shredders Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 10
 • Prosessor: Dört ýadroly prosessor> 2,5 GGs
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA 1060, AMD RX56
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklamak: 15 GB boş ýer
 • Oýun nädip gurulmalyShredders

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunShredders gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz