Shoguns Empire Hex Commander-DARKZER0

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Japanaponiýa imperiýasy özüni ýyrtýar. Welaýatlarynyň arasynda yzygiderli söweşler bolýar. Klanlaryňyzyň hökümdarlygy başlaýar - Orta asyr Japanaponiýasynyň iň soňky hökümdary Şoguna öwrüliň.
Shogun imperiýasy: Hex Commander, Earther 21XX seriýasyny döredijiniň öwrüm esasly strategiýa oýny.

STRATEGI .A Kartasynda IAS Ykdysadyýet we diplomatiýa

15 töweregi taryhy taýpanyň töwereginde gurlan onlarça kampaniýadan saýlaň. Welaýatlary basyp alyň we täze bölümlere giriň we sebitdäki ornuňyzy güýçlendiriň.
Goňşularyňyzyň arasynda has gowy bahalary we hormaty gazanmak üçin bileleşik dörediň, uruşlary yglan ediň we abraý derejäňizi saklaň.
Güýçli ykdysadyýet dörediň we goşunlaryňyza azyk bilen üpjün ediň, ahyrky netijede durup bolmajak goşun gurmak üçin welaýatlary täzeläň.

TAKTIKA söweşlerinde ýaragyňyzy dolandyryň

Aşigaru, gowy taýýarlanan samuraý ýa-da elita ninjalary işe alyň. Taktikaňyza laýyk goşun dörediň. Ariari, dürli gylyç ýaragly enjamlar, dürli ýaý görnüşleri, tüpeňler we başgalar bilen enjamlaşdyrylan mellek esgerlerinden saýlaň. Açyk söweş meýdanynda söweşmek ýa-da gala gabawy wagtynda ýokary güýçli toplar bilen agalyk etmek üçin atlylary ulanyň.
Esgerleriňiz söweş wagtynda tejribe alýarlar we has täsirli we öldüriji bolýarlar. Her goşuna ahlagy ýokarlandyrýan we goşun ululygy we söweş ukyplary ýaly goşmaça bonuslar berýän general tarapyndan ýolbaşçylyk edilýär.

Orta Japanaponiýada özüňizi gözden geçiriň

Voiceapon ses sesleri, dinamiki möwsüm siklleri bilen jikme-jik bölümler we peýza .lar we taryhy suratlaryň täsiri bilen çeperçilik stili, Çerkez gülleri ülkesiniň atmosferasyny duýmaga kömek eder.
Kontekstli maslahatlar we görkezmeler bilen ulanyjy üçin amatly interfeýs, düzgünleri wagtlaýyn öwrenmäge we mümkin boldugyça oýundan lezzet almaga kömek eder.[/b]

Oýunyň ady: Shogun imperiýasy: Hex serkerdesi
Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/1093760/
Reanrlar: Indi, strategiýa
Işläp düzüjiler: Öý Net oýunlary
Neşirçi: Öý Net oýunlary
Çykan senesi: 27 Iýun, 2019

Shoguns Empire Hex serkerdesi-DARKZER0

SIZE: 71 MB


SURATLAR

Shoguns Empire Hex Commander-DARKZER0 Mugt göçürip almak

Shoguns Empire Hex Commander-DARKZER0 Mugt göçürip almak

Shoguns Empire Hex Commander-DARKZER0 Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • OS: Windows 7
 • Prosessor: Core 2 Duo ýa-da şoňa meňzeş - 1,5 GGs ýa-da has ýokary
 • Oryat: 512 MB RAM
 • Grafika: 256 MB VRAM
 • DirectX: 10-njy wersiýa
 • Saklama: 300 MB boş ýer
 • Ses kartasy: DirectX gabat gelýär

Maslahat berilýär:

 • OS: Windows 7
 • Prosessor: Core 2 Duo ýa-da şoňa meňzeş - 1,5 GGs ýa-da has ýokary
 • Oryat: 1 GB RAM
 • Grafika: 1 GB VRAM
 • DirectX: 10-njy wersiýa
 • Saklama: 300 MB boş ýer
 • Ses kartasy: DirectX gabat gelýär

Oýun nädip gurulmalyShoguns Empire Hex Commander-DARKZER0

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunShoguns Empire Hex Commander-DARKZER0 gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz