Shining Resonance Refrain (v1.00.1618)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Iningalpyldawuk rezonans Mugt göçürip alyň, umauma Ilwer ýaly oýnaň we imperiýany saklaň güýjünden peýdalanmak gadymy aagdarhalaryň, şol sanda içiňizdäki şöhle saçýan aagondarhanyň ruhuny. Dostlaryňyzyň kömegi bilen ykbalyňyza düşüniň, Astoriýany halas ediň we hemişe gulplanan güýjüňizi açyň.

Umauma Ilwern ýaly oýnaň we imperiýany gadymy aagdarhalaryň güýjüni, şol sanda içiňizdäki Parlaýan aagondarhanyň ruhuny ulanmakdan saklaň. Dostlaryňyzyň kömegi bilen ykbalyňyza düşüniň, Astoriýany halas ediň we hemişe gulplanan güýjüňizi açyň. Asyl oýunda, öň goýberildi diňe Japanaponiýada Imperial Princess Excella oýnap bolmajak keşplerdi, ýöne täze “Refrain Mode” -da Iningalpyldawuk rezonansdan saklanmak, özi we Dragonslayer Jinas, täze tejribe üçin partiýa agzalary hökmünde goşulyp bilner - hiç hili talaňçylardan gaça durmak üçin muny ikinji oýnuňyzda saklamagy unutmaň! X4: “Avarice” tolkunlary

Goşmaça bonus hökmünde goşmaça kosmetiki zatlaryň we gapdal gözlegleriň hemmesi bu remasteriň içine girýär. Aagdarhalar köpden bäri ýok bolar öýdülýärdi we umaumanyň iningalpyldawuk Aagondarha öwrülmek ukybyna eýe bolany üçin, ol imperiýany ýesir aldy. Kömek bilen Aagdarhalar, Sonýa, şazada of Astoriýa, öz ýerlerini imperiýanyň agalygyndan halas etmek ugrundaky söweşlerinde umaumadan kömek soraýar. Adatça utanjaň, umauma içindäki güýjüne düşünmek üçin batyrlyk taparmy?

 • Reanr
  • Başdan geçirmeler
  • Anime
  • Söweş
  • RPG
  • Atyş

 • Çykan senesi
  2018-nji ýylyň 9-njy iýuly
 • Öndüriji
  • Sega

 • Neşirçi
  • Sega

 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  Shining Resonance Refrain (v1.00.1618) Mugt göçürip almak

  Shining Resonance Refrain (v1.00.1618) Mugt göçürip almak

  Ulgam talaplary

 • OS:

  Microsoft Windows 7/8 (8.1) / 10


 • Prosessor:

  Intel Core i5 (3.4 GHz) ýa-da AMD ekwiwalenti


 • Ram:

  4 GB


 • Saklama:

  10 GB


 • Grafika:

  Nvidia GeForce 660 Ti ýa-da AMD Radeon R9 270


 • Oýun nädip gurulmalyShining Resonance Refrain (v1.00.1618)

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunShining Resonance Refrain (v1.00.1618) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz