Shin chan: Me and the Professor on Summer Vacation The Endless Seven-Day Journey

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Shin chan: Men we tomus dynç alyşy boýunça professor, tükeniksiz ýedi günlük syýahat mugt göçürip alyň Kompýuter oýny öňünden gurlan göni baglanyşykda ähli täzelenmeler we DLC-ler bilen iň soňky dmg köp oýunçy.

Shin chan: Tomus dynç alyş tejribesi AVG. Hiroşi Kýuşuna iş sapary bilen gitmeli bolýar, şonuň üçin indi Nohara maşgalasynyň hemmesi Misae-iň çagalyk dosty Kumamoto Assouda galmak kararyna geldi. Emma Assou şäherine barýan ýolda Kumamoto wokzalyna gelenlerinde, öz şaýatlary bolmak şerti bilen hatda nätanyş kamerany hödürleýän bir nätanyş adama duşýarlar. Elinde täze kamerasy bilen, Shinnosuke ajaýyp Assou meýdanlarynda we daglarynda tomusky dynç alyşyndan doly lezzet alyp biler. Bu ýer, hatda süýrenmek bilen jandarlar Kasukabede hiç wagt tapmajakdygyny. Kömek etjek şäher adamlary we täze dostlar bar. Diýdi ... bu çagalar öýünde tanaýanlary ýaly elhenç görünmeýärmi? Enetginjek mutant Ninja pyşbagasy Cowabunga ýygyndysy

Tomusyň bir salkyn gijesi, Şinnosuke şaýatlyk edýär äpet jandar doly aýyň ýagtylygyna garşy görkezilýär. Jandaryň gapdalynda giň ýylgyryş bilen geň adam bar. Wokzalda kamera beren şol bir geň adam. Özüni professor Akuno diýip atlandyrýar. Bu duşuşykdan soň Assunyň töwereginde has geň zatlar bolup başlaýar. The Nohara we Hinoýama maşgalalary ähli naharlaryny bilelikde iýýärler. Oturandan soň, nahar üçin sag bolsun aýdýarlar we gazýarlar! Nahar ajaýyp görünýär, ýöne hakyky kafede bolanyňyzda az zada garaşyp bolmaz öýdýän! Dürli ýerlerde ylgaň, oýnaň we öwreniň. Tebigat bilen gurşalanlygy sebäpli, Assou her dürli seýrek mör-möjekleriň we balyklaryň mekanydyr! Balyk we kemçilikleri tutuň, şäher ilatyna kömek ediň we hezil ediň tomusky dynç alyš iň ýokary derejä!

 • Reanr
  • Başdan geçirmeler
  • Tötänleýin

 • Çykan senesi
  2022-nji ýylyň 31-nji awgusty
 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  Shin chan: Me and the Professor on Summer Vacation The Endless Seven-Day Journey Mugt göçürip almak

  Shin chan: Me and the Professor on Summer Vacation The Endless Seven-Day Journey Mugt göçürip almak

  Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows 8.1 ýa-da has ýokary


 • Prosessor:

  Intel (R) ýadrosy (TM) i3-3220


 • Ram:

  4 GB


 • Saklama:

  3 GB


 • Oýun nädip gurulmalyShin chan: Me and the Professor on Summer Vacation The Endless Seven-Day Journey

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunShin chan: Me and the Professor on Summer Vacation The Endless Seven-Day Journey gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz