Sheltered 2 v1.0.4-GOG

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Dünýäniň gutaranyny bilşimiz ýaly ýigrimi ýyl boldy. Adamzadyň iň soňkusy garşydaş toparlara bölündi. Birleşersiňizmi ýa-da ýeňersiňizmi?

Asyl 2015 janköýerleriniň halaýan “Sheltered 2” täze kynçylyklary we has çuňňur strategiki oýunlary döredýär. Size lider döretmek we baýlyklary dolandyrmak we tebigy we adam howplaryna garşy göreşmek bilen bir hatarda öz toparyňyzy döretmek tabşyrylýar. Açlykdan we suwsuzlykdan radiasiýa zäherlenmesine we duşmanyň hüjümlerine çenli hemme zat ölüme sebäp bolup biler.

“Sheltered 2” -iň täze bölümleri bazanyň üstünlik gazanmagynda möhümdir. Uly çölleri öwrenmek we gatnaşyklary ýola goýmak ýa-da beýleki lagerler bilen ajy bäsdeşlik etmek üçin ekspedisiýa iberiň. Bilelikde ösmek we gülläp ösmek üçin söwda çeşmeleri; ýa-da giňeldilen söweş ulgamynda garşydaşlar bilen kelläňize geçiň we çöllük ýeriňizde aýagyňyzy ösdüriň. Beýleki toparlar bilen ýaranlaşarsyňyzmy ýa-da agalyk edersiňizmi?

Aýratynlyklary:

Bölümler: “Sheltered 2” üçin täze, “Fraction” ulgamy beýleki toparlar bilen gatnaşyk gurmaga mümkinçilik berýär, bu bolsa binýadyňyzy çeşmeler we goldaw bilen üpjün eder. Ora-da ýaragyňy alyp, zatlary köne usulda al.

Resurslary dolandyrmak: Diri galanlaryňyzyň isleglerini we isleglerini deňleşdiriň, ýetmezçilik edýän serişdeleri dolandyryň, zerur zatlary ýasap, toparyň diri galmagy üçin başpena enjamlaryny saklaň.

Permadeath: “Sheltered 2” -de täze, baştutanyňyz gaçybatalganyň iň möhüm agzasydyr. Eger ölseler, oýun gutardy. Açlyk, asfiksiýa, aşa gyzgynlyk we söweş “Sheltered 2” -iň gaty çöllüginde ýüze çykjak käbir kynçylyklardyr we dem almak mümkinçiligi bolmazdan, her bir karar ölüme sebäp bolup biler.

Söweş we ýarag: Gepleşikler başa barmasa, duşmançylykly daşary ýurtlulara garşy dürli-dürli ýaraglary ulanyň. Surviveaşamak üçin zerur çeşmeleri gazanmak üçin öz gezeginde ölüme garşy göreşiň.

Nyşanlar: Diri galanlaryňyzyň öz şahsyýetleri, häsiýetleri, islegleri we edinmek üçin ägirt uly hünär sanawy bar. Olary öz islegiňize görä düzüň we fraksiýa agzalaryňyzy özboluşly we aýratyn ediň.

Ulaglar: Welosipedlerden başlap, pikap awtoulaglaryna çenli çöllük ýerleri öwrenmek üçin has köp ulag tapyň we düzediň.


 • Oýunyň ady: Başpena 2
 • Dükanyň sahypasy: https://www.gog.com/game/sheltered_2
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/search/game/sheltered-2/result/
 • Reanr: Strategiýa, Dolandyryş, Halas bolmak
 • Öndüriji: Unicube
 • Neşirçi: Team17 Digital LTD.
 • Ulanyjy reýtingi: 6 ulanyjy synyna esaslanan 5-den 2.8
 • Çykan senesi:2021-nji ýylyň 21-nji sentýabry

Başpena 2 v1.0.4-GOG

SIZE: 2.33 GB


SURATLAR

Sheltered 2 v1.0.4-GOG Mugt göçürip almak

Sheltered 2 v1.0.4-GOG Mugt göçürip almak

Sheltered 2 v1.0.4-GOG Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

MINIMUM:

 • Ulgam: Windows 8.1
 • Prosessor: Intel Core i5-2300 ýa-da AMD FX-6300
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA GeForce GTX 770 4 GB ýa-da AMD Radeon R9 380 4 GB
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklama: 3 GB boş ýer

 • DILLER:

 • Portugaliýa (Braziliýa) → teksti
 • Hytaýyň ýönekeýleşdirilen → teksti
 • Nemes → teksti
 • Iňlis → tekst
 • Ispan → teksti
 • Fransuz → teksti
 • Japaneseaponça
 • Rusça → tekst

 • Oýun nädip gurulmalySheltered 2 v1.0.4-GOG

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunSheltered 2 v1.0.4-GOG gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  FILECRYPT.CC
  OWükiziz