She Will Punish Them v0.850-Early Access

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Duýgur garaňky fantaziýa ARPG. Bedeniň ajaýyp jikme-jiklikleri bilen ajaýyp sukubany özleşdiriň, ýoldaşlaryňyz bilen jynsy eşikleri we güýçli enjamlary almak üçin kyn başlyklar bilen güýçli söweşleri, söweşleriň arasynda, köşkdäki ýoldaş gyzlaryňyz bilen söweşiň, sowadyň we özara gatnaşyk ediň.

TÖLEGI NOOK


Jikme-jik jikme-jik özleşdirme
Jikme-jik keşpleriň döredilmegi gözüň ululygy, burnuň çuňlugy, agzyň ululygy, dodaklary, eňegiň ululygy we ş.m. ýaly onlarça ýüz süýşürijini öz içine alýar. , deriniň deri we başgalar! HD deriniň görkezilmegi, bedeniniň iň gowy jikme-jikliklerini, hatda mollary we damarlaryny görmäge mümkinçilik berýär. Netijede, pomada, kirpikler, gaşlar, gülgüne, dyrnak / aýak dyrnaklary ýaly makiýa options görnüşleri. Bularyň hemmesi düýşleriňiziň düýbüni döretmäge kömek edip biler!


Çylşyrymly we Gory söweş
Söweş kyn bolup biler. Dürli duşmanlaryň öz hüjüm usuly bar, şonuň üçin bu haýwanlardan dynmak üçin haýsy taktikanyň has gowy işlejekdigini öwrenmeli bolarsyňyz. Gylyç, pyçak, iki elli ýarag, ýaý ýaly dürli ýaraglar bilen ody taşlamak ýa-da doňdurmak ýaly jadyly başarnyklar bilen söweşmegi saýlap bilersiňiz. Şeýle hem, gaçmak, parrying we sprint hüjümleri ýaly usullary durmuşa geçirip bilersiňiz.


Dünýäde agalyk ediň
Köp garaňky fantaziýa derejelerinden geçiň we dünýäde agalyk etmek üçin başlyklary öldüriň. Duşmanyň berkitmesini almazdan ozal goşmaça altyn we tejribe gazanmak üçin tötänleýin çaknyşyk söweşleri bilen söweşip bilersiňiz.


Ajaýyp ýaraglary we güýçli ýaraglary talaň
Çylşyrymly söweş, söweş netijeliligiňizi ep-esli ýokarlandyrmak üçin güýçli ýaraglar, galkanlar, jynly, ýöne ajaýyp ýaraglar, kaskalar, aýakgaplar, aýakgaplar we ş.m. ýaly ajaýyp baýraklary berýär. Bu zatlar tötänleýin statistika birikdirilip bilner, mysal üçin gylyja goşmaça ýangyn.


Sukubini owadanlamak üçin seksi içki eşikleri we eşikleri açyň
Söweşden kristallary ýygnaň we owadan sukubyňyzy geýmek üçin jalbar, jorap we korset ýaly her dürli seksi içki eşikleri satyn alyň.


Ionoldaş gyrnaklaryňyzy halas ediň we enjamlaşdyryň
Halas ediş işini tamamlaň we siziň bilen söweşmek üçin täze ýoldaşlary edin. Olary taýýarlaň we islän zatlaryňyza başarnyklaryny ýokarlandyryň. Sahabalar siziň bilen köşkde ýaşarlar we olaryň ýuwunýandygyny, düşekde sowamagyny ýa-da düşekde ýatandygyny görüp bilersiňiz.


Hyýaly öýüňizi guruň
Mebel satyn alyp, islän ýeriňize ýerleşdirip bilersiňiz. Köşgüňizi dizaýn etmek üçin köp sanly mebel bar, meselem, düşek, düşek, hammam, bezeg, gynama enjamlary we ş.m.


Köşgüňizdäki ýakyn pozalar we täsirler
“Succubi”, öýdäki köp mebel bilen täsirleşip, poza / animasiýa we kamera görnüşlerini görkezip, onuň merhemetinden lezzet alarsyňyz. Islendik gatnaşygy wagtynda eşiklerini erkin üýtgedip bilersiňiz.
Erkin poza re modeimi arkaly owadan ekran suratlary üçin köp mümkinçiligiňiz bolar, bu ýerde islän ýeriňizde sukubusyňyzy islendik pozada goýup bilersiňiz.

Görüşimiz we oýnuň täsin nokady

Oýun, uly ýaşly oýun reanrynyň we has çuňňur oýun mehanikasynyň täze garyndysy, biziň ýagdaýymyzda, Diablo ýaly hack & slash-yň owadan zenan söweşijileri we jynsy gatnaşygy.

Beýleki uly ýaşly atlardan tapawutlylykda bu oýun pornografiki wizuallara gönükdirilmeýär. Aýal bedeniniň sungatynyň ýagdaýyny görkezmek üçin seresaplylyk bilen ýerleşdirilen yşyklandyryş, dizaýn pozalar, kamera burçy we eşikleri ulanýarys. Üzümler, gözenekler, myşsalaryň dykyzlygy we çyglylyk ýaly iň oňat deri jikme-jikliklerine üns bermek, häsiýetiň duýgurlygyna ýeňil täsir edýär.

Munuň üstesine, Diablo meňzeş söweş we talaňçylyk mehanikasy oýunçyny aýlawda saklar we has gowy ýaraglar we ýaraglar almak üçin has köp söweşer.

Şeýle hem, güýçli, hemme taraplaýyn owadan keşpleri özleşdirmek ulgamyny, öý dizaýn ulgamyny we öňümizdäki keşpleri paýlaşmak we öý paýlaşmak ulgamlaryny ornaşdyrmak arkaly oýunçylara özleriniň gözellik tagamlaryny beýan etmek üçin köp ýer berdik. Oýunçylar öz häsiýetlerini, öýüni we sungatyny döredip, soň beýleki oýunçylar bilen paýlaşyp bilerler.


 • Oýunyň ady: Olary jezalandyrar
 • Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/1213740/
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/search/game/she-will-punish-them/result/
 • Reanr: Hereket, Indie, RPG, Irki giriş
 • Öndüriji: L2 oýunlary
 • Neşirçi: L2 oýunlary
 • Ulanyjy reýtingi:15,449 ,61,694 Örän oňyn
 • Çykan senesi: 29 aprel, 2020

Olary jezalandyrar v0.850-Irki giriş

SIZE: 6.37 GB

5 GB LINKLAR

Linkshli baglanyşyklar çalşylýar.


SURATLAR

She Will Punish Them v0.850-Early Access Mugt göçürip almak

She Will Punish Them v0.850-Early Access Mugt göçürip almak

She Will Punish Them v0.850-Early Access Mugt göçürip almak

She Will Punish Them v0.850-Early Access Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • OS: Windows 7, Windows 8, Windows 10
 • Prosessor: Intel Core i5 3210M CPU
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA GeForce GTX 960 ýa-da AMD Radeon RX 470
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklama: 10 GB boş ýer

Maslahat berilýär:

 • OS: Windows 10
 • Prosessor: Intel i7-6700 / AMD Ryzen 5 2600
 • Oryat: 16 GB RAM
 • Grafika: GTX 1060 ýa-da Radeon RX 570
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklama: 10 GB boş ýer

Diller:Iňlis*Rus, plönekeýleşdirilen Hytaý, Japaneseapon
*doly ses goldawy bolan diller


Oýun nädip gurulmalyShe Will Punish Them v0.850-Early Access

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunShe Will Punish Them v0.850-Early Access gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz