Sex & Gun VR

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: VR-EXODUS

Neşir ediji: VR-EXODUS

Çykan senesi: 2019-njy ýylyň 15-nji apreli

Reanr: udalaňaçlyk, Hereket, Başdan geçirmeler, VR

Täze VR ulular oýny, ýöne beýlekiler ýaly däl:

Siz soramadyk meseläňize çekilen polisiýa işgäri - Emma başlygyňyz gaty ynandyryjy - Birnäçe minutdan girew alnan jaýa barýarsyňyz, halas ediş gan wannasyz bolmaz, elbetde. sylag alarsyňyz, ýöne haýsy bahadan?

“Weaparagyňyzy alyň we“ RoboCock-yň döremegi ”atly hekaýa bilen döredilen çalt ýaragly söweş, interaktiw jyns gatnaşyklaryny başdan geçiriň.

* Partneroldaşyňyz saňa seredýär, kellesi we gözleri bilen yzarlaýar, bedenine degeniňde reaksiýa berýär, mata, fizika döşi, saç bilen täsirleşýär ... Şeýle hem bedenine belli bir nokady - aýal jyns agzalary bilen jyns ýagdaýyny üýtgedip bilersiňiz. teksturaly we interaktiwdir.

* Uruş däl-de, söýgi ediň? Oýun gutaranyňyzdan soň, arzuwyňyzyň ýoldaşy bilen geýimini, derisini, saçyny, döşüni, gözüni saýlap, täzeden oýnamak isleýän sahnalaryňyzy saýlap bilersiňiz, ýörite otaga girersiňiz. Soonakyn wagtda päsgelçiliksiz onuň bilen wagt geçirip boljak asuda ýere girip bilersiňiz.

Oýun oýnamak:

* 3 kynçylykda oýnaň: aňsat, adaty, gaty

* Hakyky ýarag ulgamy, ýaragy magazineurnal bilen täzeden ýükläň, ýaragy horazlaň, oklaryňyzy hasaplaň.

* Ölüm çalt, wagtyňyzy alyň ýa-da gaty çalt boluň, sylag oňa mynasyp…

SURATLAR

Sex & Gun VR Mugt göçürip almak

Sex & Gun VR Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

 • OS: 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamy
 • Prosessor: Intel Core i5 4590
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA GTX 980 ýa-da has gowy / AMD R9 290 ýa-da has gowy
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklanylýan ýer: 8 GB elýeterli ýer

Maslahat berilýär:

 • OS: 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamy
 • Prosessor: Intel Core i7
 • Oryat: 8 MB RAM
 • Grafika: NVIDIA GTX 1080 TI
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklanylýan ýer: 8 GB elýeterli ýer


Oýun nädip gurulmalySex & Gun VR

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunSex & Gun VR gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

ANONFILES.COM
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz