Sex Chess

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Şeýtanyň dowzahyň dogry hökümdarydygy aýdylýar, ýöne bu ýerde-de günäkärleriň hemmesini ýerasty zyndandan azat etmek isleýän gaharly “BIG gylyçly ýagşy güýçleri” goramaly bolar. Iblisiň iň möhüm jenaýatçysy, dowzah BDSM praktikasynyň wezipesini ýerine ýetiriň we küşt tagtasynda alty tegelek bäsleşikde Lightagtylyk güýçleriniň ýolbaşçysyny eziň. Akyldar we mekir ulanyp, erkin azat edijilere öz ornuny görkez. Wineňmek üçin fiziki güýç gerek däl, ýöne akylly we hasaplamaly bolarsyňyz. Garşydaşyňyzyň paýhasly sözleri sizi bulaşdyrmasyn; Janly küşt bölekleri. Lightagtylyk jandarlary, günäkärler ýaly özüne çekiji. Küşt oýunlaryňyz fantazmagoriki, aň-düşünjäni artdyrýan çeperçilik öýlerine öwrüler; Jadyly ukyplar. Elmydama ýeňini almasa, Iblis diýilmezdi. Bir topar täze düzgün size garşydaşyňyzdan artykmaçlyk berer, ýöne diňe aldanandygyny duýmanka; Onlaýn köp oýunçy! Küşt tagtasynda gaty kyn hereketlerden lezzet almak üçin dostlaryňyza jaň ediň.

Onda gaty gyzykly ýaraglar we jadylar bar, ýöne köplenç ýekelikde bolanyňyzda şol bir “iň oňat” ýaraglary we jadylary gaýta-gaýta ulanmaly bolarsyňyz, sebäbi hemme zat diňe size bagly. “Co-Op” has rahat we gyzykly zatlar edip bilersiňiz. Thisöne bu oýunda ýekelikde ölmek, giç oýny bes eden ullakan agyry we oňaýsyzlykdyr. Soňky elementleriň käbirini üwemek, diňe ekilen materiallary daşamakdan, küýzeleri ýasamakdan, zatlary bejermekden we täzelerini gözlemekden gaty ýadaw. Köp üweýji we ortaça gaty ýeke. Söweş gaty gyzykly bolsa-da, bu gaty kyn .. hatda ýekeje duşman hem käwagt ortadan giç oýnap, meni aňsatlyk bilen öldürdi. Söweşde saglygy dikeltmek gaty kyn, hatda başlyk dälleriň SIZI ÜÇIN kowalamagy has erbet.

Şeýdip, bug hasabyny ýasap, onuň bilen bile oýnap biljekdigimi görmek üçin bu oýny almagy makul bildim. Oýna ýükledim, sapak berdim, ýöne näme etmelidigiňe ýapyşdym. Oglumdan kömek soradym, ol maňa goşulmak üçin bir oýun oýnady. Aýalym ölenden bäri Oglum bilen geçiren iň gowy wagtymdy. Bu oýun şondan bäri oglumy ýakynlaşdyrdy, indi bolsa öýüň daşynda-da wagt geçirýäris. Bu oýun hemme zatda bolmagyň gyzyklydygyny ýada saldy we maňa-da, Ogluma-da köp bagtly ýatlamalar getirdi.

SURATLAR

Sex Chess Mugt göçürip almak

Sex Chess Mugt göçürip almak

Sex Chess Mugt göçürip almak

Sex Chess Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7 (diňe 64-bit) ýa-da Windows 10 (diňe 64-bit)
 • Prosessor: 3.33 GHz (4 ýadro)
 • RAM: 8 GB
 • Grafika: nVidia GeForce GTX 670 / AMD Radeon HD 7990
 • DIRECTX: 11-nji wersiýa
 • HABAR: 5 GB boş ýer
 • Oýun nädip gurulmalySex Chess

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunSex Chess gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz