SEX Apocalypse 3D

LINKLERI OWüklemäge gidiň

SEX Apocalypse 3D Zombi atyjy we ulular oýnunyň ýürege siňdiriji birleşmesi! Birdenkä pandemiýa dünýäni zombi bilen doldurylan dowzaha öwürdi. Özüne çekiji esasy gahryman bilen howpsuzlygy gözläň we gidip barýarkaňyz ähli jyns sahnalaryny açyň! Erotik öwrüm bilen halas bolmak gorkusy. Üýtgeýän goşunlardan diri galyp, goranyp bilersiňizmi? Costshli çykdajylarda diri galyň. Rogue ýaly mehanikler basyşy ýokarlandyrýarlar. ALhli aýratynlyklary açmak üçin 21-den gowrak jyns sahnasy 18 ýaşdan ýokary Ondan öň COD praktikasy gerek, bu oýun maňa, bagyşlaň, meniň oýun isleglerime laýyk geler öýdüpdim. Elbetde. Şu wagt bar zady hakykatdanam görüp bilmedim. Işe başlanyndan gysga wagtyň içinde bilek agyrdy. Meniň pikirimçe, soň oýnajak ýigidiňiz uly ♥♥♥♥ bolsa-da, hakykatdanam gaty erbet zat däl. Çuňňur manyda hiç zat görmedim. Bu oýny oýnanymdan soň, durmuşyň manysy hakda pikirlenip başladym. Barlygyň beýleki tarapynda bize garaşýan zatlar we gaýgysyz bagtyň barlygy hakda. Her niçigem bolsa, bu oýnuň iň ýokary derejesine sabyrsyzlyk bilen garaşýan, hakykatdanam, onuň bilen oýnan wagtym maňa uly lezzet berjek ýaly. Pokhuistleriň Bütindünýä bäsleşigi geçirilýär. Amerikaly, nemes we bir rus finala çykdy. Moderator soňky meseläniň düzgünlerini düşündirýär: Indi dünýäniň iň owadan gyzy zala çykarylar. Sahna çykýan gyz bolmaly. Rus oturgyjyndan böküp, eminleriň stoluna goýdy we geýimini geýip başlady.

Ösüş gymmaty düşnüksiz, monoton we düşen kristaly nädip ulanmalydygyny bilemok. Bir zat ýasaýarkam durup, ony 19 sylag bilen bagladym. “Cass Online Zombie Mode” -yň gowy çarçuwaly wersiýasy + 19 sylagdan birazajyk zyýany: aboveokarda belläp geçişimiz ýaly, monoton, ösüş bahasynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny, her bir ýaragyň köp häsiýetiniň ýokdugyny we beýlekisiniň ulanylmagynyň belli däldigi aýdylýar. ýaraglar tüpeňiňkiden pesdir. Goşmaça koreý goldawy ýok, ýöne interfeýsi goldaýar diýýänler bar. Ahyrsoňy, hekaýa ýok. ýok Ýok. Bu kynçylygy tamamlamak üçin bir sagada golaý ölmersiňiz, tolkunyň ahyryna çenli çydap bilmersiňiz we galereýa giriň. Surat ýa-da wideo açmagyň zerurlygy ýok. 5000 won gerek diýip pikir edýärin. Takmynan 1 sagat 30 minut .. hezil boldy. Diňe gürlemek gaty erbet bolmazlygy mümkin Bu oýun hemişe oýun. Gaty köp we hatda köp zat bar. Oýun oýnalýar, hekaýa ýazmak ajaýyp. Bu, esasan, Fortnite 2, ýöne ulular üçin. Oýun. Oýun esasy AF. ýaraglary hiç haçan ýüklemeli däl, zombiler diýen ýaly itekleýär we üstesine-de, sypaýy matalarda hereket edýän häsiýetiňizden başga jynsy zatlara şaýat bolmaz. suratlaryň we wideolaryň ýerleşýän galereýasyny açmak üçin doly tolkunlar bolmaly. Earther ýüzünde apokalypse bolup geçdi. Adamzat ýok bolmak howpyndadyr. Adamzady dowam etdirmeli ...

Dogrusy, ölýänçäňiz Zombies-i atýarsyňyz. Şeýle etmek bilen, soňundan görüp boljak suratlaryňyzy we jyns sahnalaryňyzy açarsyňyz. Bu oýna 3-4 $ töweregi baha bererdim. Çalt gaýtalanýar, ýöne şonda-da başam barmagymy bererin. Birden kamera burçundan bökmeseňiz ýa-da aýagyňyza seretmeseňiz, bu baha üçin amatly keýpini üýtgedip biljek oýun diýip pikir edýärin. Görüş meýdanynyň ýokarky we aşaky duýgurlygy geň bolup biler. “Haýyş edýärin, haýyş edýärin. Duşmanlar diwarlardan geler. Arkaňyzy we gapdallaryňyzy diwarlar bilen gizlemek taktikasyny ulanyp bilmersiňiz. Käwagt anyk sylag alýan wagtym zyýan çekýärin. Oýun oýnamak şertleri zombi zyňmak gaty gyzykly bolup biler (esasanam oýnamazdan öň serhoş bolsaňyz / ýokary bolsaňyz), ýöne oýun oýnamak üçin bu ýere gelmändigiňizi bilýärsiňiz. H sahnalary barada aýdylanda, olaryň hemmesi gowy, üýtgeşik zat ýok, ýöne olaryň köpüsi bar, şonuň üçin hiliň mukdary. ajaýyp oýun, gowy grafika we atyş oýunlary. Gözler gorkýar, eller edýär - bu oýny şeýle suratlandyryp bolar. Oýunçyny elhenç haýwanlar mähellesi bilen nädip söweşmeli, eger-de ony owadan gözellikler bilen gyzyklandyrmasaňyz, oýun zombiler tolkunlarda dörän mahaly diňe üç sany kiçijik ýerden ybarat. Maksadyňyz, ölýänçäňiz diri galmak. Näçe zombi öldürendigiňize baglylykda esasy menýuda jyns sahnalaryny açýarsyňyz.

SURATLAR

SEX Apocalypse 3D Mugt göçürip almak

SEX Apocalypse 3D Mugt göçürip almak

SEX Apocalypse 3D Mugt göçürip almak

SEX Apocalypse 3D Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 7 ýa-da ondan ýokary
 • Prosessor: Intel ýa-da AMD
 • RAM: 2 GB
 • Grafika: Göni X gabat gelýär
 • HABAR: 1 GB boş ýer
 • Oýun nädip gurulmalySEX Apocalypse 3D

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunSEX Apocalypse 3D gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz