SEX Apocalypse 3D

LINKLERI OWüklemäge gidiň

“SEX Apocalypse 3D” mugt göçürip almak Kompýuter oýny Öň gurlan göni baglanyşykda Dmg iň täze ähli täzelenmeler we DLC-ler bilen Köp oýunçy

Zombi ýüregini siňdirýän birleşme atyjy we ulular oýny! Birdenkä pandemiýa dünýäni zombi bilen doldurylan dowzaha öwürdi. Özüne çekiji esasy gahryman bilen howpsuzlygy gözläň we gidip barýarkaňyz ähli jyns sahnalaryny açyň! Diňe ajaýyp oýun, gowy modele, gowy mehanik, gowy sahna, henizem hekaýa ýok, ýöne käbir esaslar bar, hereketiň haýal tarapynda azajyk, ýöne hakykatdanam uly potensialy Ine! Munuň düşmez diýip umyt edýärin! Awtorynda sakla !!!! Porn oýnamakda şowsuz oýun. Häzirki wagtda başlap biljek diňe 1 sahna bar, a regressiýa öňki wersiýalaryndan. Hakyky oýun komponenti bar, ýöne çuňlugy bolmadyk garyp adamyň atyjysy. Belki soňrak umyt bar, ýöne bolşy ýaly, bu porno oýun däl we diňe dükan emläklerinden peýdalanyp ýasalan oýun. Diňe bir jyns animasiýasy 0.5c wersiýasynda bolýar we bilşim ýaly kän zat ýok jynsy gatnaşyk mazmuny.

atyş gowy animasiýa Gyz gowy, ýöne 30 minutlyk jynsy mazmunly we boş ýerler bar. Tonna wadany görkezmek bilen söweş käwagt birneme gorkunç bolup biler, ýöne umuman kanagatlandyryjy, oýnuň ösüşiniň has irdigini göz öňünde tutup, gaty täsirli. 3D agzybirlik porno oýny gaty kyn mesele. Bolup bilýän dev-e baglylykda, gaty köp tehniki çemeleşmek, aşa çyzykly çemeleşmek. Menýu hakykatdanam gowy işlenip düzülendir. Sazlamak ajaýyp görünýär we hemmesi bir ýere jemlenýär düşündirişler edýän we üýtgedýän zatlary.

 • Reanr
  • Hereket
  • Başdan geçirmeler
  • Elhençlik
  • Atyş
  • Halas bolmak

 • Çykan senesi
  2022-nji ýylyň 8-nji oktýabry
 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  SEX Apocalypse 3D Mugt göçürip almak

  Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows 7 ýa-da ondan ýokary


 • Prosessor:

  Intel ýa-da AMD


 • Ram:

  2 GB


 • Grafika:

  Göni X gabat gelýär


 • Saklama:

  1 GB boş ýer


 • Oýun nädip gurulmalySEX Apocalypse 3D

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunSEX Apocalypse 3D gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz