SENRAN KAGURA SHINOVI VERSUS (v18.08.2022)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: Tamsoft

Neşirçi: XSEED oýunlary, Ajaýyp ABŞ, Inc., Ajaýyp

Çykan senesi: 2016-njy ýylyň 1-nji iýuny

Reanr: Anime, ýalaňaçlyk, hereket, ýetişmek, döwmek we çyzmak

Uruşýan döwletler döwründen şu güne çenli syrly şinobi Japanaponiýanyň hemme ýerinde gizlin söweşdi. Käbirleri häkimiýetler üçin, käbirleri iň ýokary dalaşgär üçin göreşýärler, ýöne olaryň hemmesiniň umumy bir zady bar: Eşek urýarlar we muny nädip gowy görmelidigini bilýärler.

SENRAN KAGURA ŞINOWI VERSUS SENRAN KAGURA Burst wakasyny derrew yzarlaýar we Hanzō Milli akademiýasynyň gyzlary bilen Hebijo Clandestine Gyzlar akademiýasynyň kasam eden duşmanlarynyň arasyndaky ýiti bäsdeşlige täzeden seredýär, soňkusy gizlinlikde işleýär we hakyna tutma hakyna tutma topar döredýär. “Homura Crimson” topary hökmünde. Köne garşydaşlaryndan başga-da, Hanzō gyzlary hem täze duşmanlar bilen ýüzbe-ýüz bolmaly: Şinobi söweşijileri hökmünde kemçilikleri sebäpli jeza bermäge synanyşýan Gessen Gyzlar akademiýasynyň okuwçylary. Şol bir wagtyň özünde, Hebijo şäherinde täze synp geçýär we bu talyplar telekeçiligi aňladýar: bäsleşýän üç toparyň hemmesine garşy çykýarlar we iň soňky şinobi topary bolmak üçin hiç zat etmezler - hatda döwülen jesetleri we arzuwlary puja çykarmagy aňladýan hem bolsa oýan.

Şinobi söweş royale üçin sahna düzüldi. Gahrymanlar we dinsizler mukaddesler we günäkärler bir topar ýumruk, aýak, eşik, şol eşikleriň döwülen galyndylary we käwagt eşikler bilen söweşýärler. Her mekdepde pajygadan, gahrymançylykdan, ýollardan we bölekleýin ýalaňaçlykdan doly hekaýa bar. Mekdep saýlaň, söweşe taýynlaň we Şinobiniň ýolundan ýöräň.

Esasy aýratynlyklary:

Biraz zorlukly, azajyk jynsy, bir tonna hezil

Buxom ninja gyzlary topary bilen orta howa taraklaryny öz içine alýan, kesilen sahnalary we gizlin Ninja sungat usullaryny açyp görkezýän 3D çekişmede söweşiň, her bir gyzyň eşiginiň ýaramazlygy zerarly geýim geýmek üçin göreşýär. Indi HD kompýuterinde we Windows PC-de ýüpek 60fps.

20-den gowrak söweşijini, hersinde üýtgeşik söweş stili we ukyplary bar

20+ şinobiniň hersiniň özboluşly ýaragy, tehnikasy we ýörite hereketleri bar, Ninja sungatyny geýimleri üýtgetmek we söweşiň ortasynda güýçlendirmek üçin ulanyp bolýar. Kompýuter wersiýasy, asyl PlayStation (r) Vita ulgamynyň goýberilişinden ähli DLC bilen standart gelýär.

SURATLAR

SENRAN KAGURA SHINOVI VERSUS (v18.08.2022) Mugt göçürip almak

SENRAN KAGURA SHINOVI VERSUS (v18.08.2022) Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

 • OS: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
 • Prosessor: Intel Core i3-530 @ 2.93 GHz / AMD Phenom II X4 810 @ 2.60 GHz
 • Oryat: 6 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA GeForce GTS 450 / ATI Radeon HD 5870 (1GB VRAM)
 • DirectX: 9.0 wersiýasy
 • Saklama: 6 GB boş ýer
 • Ses kartasy: DirectX 9 bilen gabat gelýär

Maslahat berilýär:

 • OS: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
 • Prosessor: Intel Core i5-2500K @ 3.3 GHz
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA GeForce GTX 760
 • DirectX: 9.0 wersiýasy
 • Saklama: 6 GB boş ýer
 • Ses kartasy: DirectX 9 bilen gabat gelýär


Oýun nädip gurulmalySENRAN KAGURA SHINOVI VERSUS (v18.08.2022)

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunSENRAN KAGURA SHINOVI VERSUS (v18.08.2022) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

ANONFILES.COM
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

CLICKNUPLOAD.CLUB
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz