Seeds of Chaos [v0.3.06] [Vénus Noire]

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Bulam-bujarlyk tohumlary, garaňky fantaziýa eroge Ren'pyBerserk, Dark Souls, The Witcher we beýleki epiki fantaziýa seriýalaryny dünýä gurmakdan, şeýle hem uly ýaşly oýunlaryň çempionlaryň korrupsiýasy, şa aýal Opalanyň rowaýaty we gulçulyk bilen ylham aldy.

Oýun Solanse dünýäsiniň iň günbatar yklymy bolan “Alty Realms” -da goýuldy. Soňky jyn urşundan we ýeňlişinden ýedi ýyl geçdi Lord Karnas Lightagtylyk güýçleriniň elinde alty patyşalygyň ähli jynslary üçin parahatçylygyň we abadançylygyň täze eýýamy başlandy. Ilamanlyk hiç wagt uzak wagtlap ýatmaýar we kölegelerde dowamly parahatçylyga täze howplar başlaýar. HENTAI PRINCESS

Ortaça wizual romanyňyz däl, “Chaos of Chaos” RPG & Strategiýa elementleri bilen seksi gara fantaziýa ertekisi. Tejribäňize täsir edýän we hekaýanyň ugruny manyly şekillendirýän saýlap, hekaýa işjeň gatnaşyň. 15 sagatdan gowrak oýun wagty we dürli oýun ulgamlary bilen doldurylan Jam, Bulam-bujarlyk tohumlary, birnäçe günüň dowamynda duzaga düşmek üçin ýeterlik mazmuna eýe.

 • Reaktiw hekaýa ýazmak - her bir oýny şahsy we peýdaly duýýan şahalar!
 • Islegleriňize baş goşuň - ahlaksyzlyk gutarýar 100 gulpy açyp bolmaýan seks sahnasy!!
 • Domeniňizi özleşdiriň - meýilleşdiriş endikleriňizi gala dolandyryş ulgamymyz bilen üýtgediň!
 • Gözleg A. Baý fantaziýa dünýäsi- açyşlar we başdan geçirmeler bilen doldurylan kartany öwreniň!

Landerini jynlaryň elinden halas etmek üçin jogapkär gahryman Rowan Blekwelliň hekaýasyny yzarlaň, sebäbi ol täze, nejis ýamanlygyň garaňky teklibine hyzmat etmäge mejbur bolýar. Garaňkylyga düşüň we gahrymanymyza korrupsiýa we dönüklik syýahatyna goşulyň. Taryhyň ugruny üýtgedip, gahrymançylykly ruhuňyzy saklap bilersiňizmi ýa-da bir wagtlar söweşen zatlaryňyzyň hemmesini ýok etmek üçin ýaşarsyňyzmy?

 • Reanr
  • Ulular
  • Başdan geçirmeler
  • Anime

 • Çykan senesi
  2022-nji ýylyň 31-nji ýanwary
 • Öndüriji
  • Wenus Noire

 • Neşirçi
  • Wenus Noire

 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  Seeds of Chaos [v0.3.06] [Vénus Noire] Mugt göçürip almak

  Seeds of Chaos [v0.3.06] [Vénus Noire] Mugt göçürip almak

  Seeds of Chaos [v0.3.06] [Vénus Noire] Mugt göçürip almak

  Seeds of Chaos [v0.3.06] [Vénus Noire] Mugt göçürip almak

  Seeds of Chaos [v0.3.06] [Vénus Noire] Mugt göçürip almak

  Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows 7


 • Prosessor:

  Intel goşa ýadro


 • Ram:

  4 GB


 • Saklama:

  1.00 GB


 • Oýun nädip gurulmalySeeds of Chaos [v0.3.06] [Vénus Noire]

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunSeeds of Chaos [v0.3.06] [Vénus Noire] gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz