Secretary [v0.8.7.2] [Deedee]

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Sekretar öňünden gurlan PC oýunlaryny mugt göçürip alyň göni baglanyşyk dmg ähli täzelenmeler bilen iň täze we DLC köp oýunçy.

Döwlet sekretary, erotik başdan geçirmeleri durmuş simulýasiýa oýny, bu ýerde häsiýet 30 ýaşa çenli ulalansoň başlaýar ak ýaka işgäri gowy tölenen, ýöne öli ahyrynda IT Iş, birnäçe ýalňyş kararlar onuň durmuşyny ýykanda, ony n-iň rehimine alyp barýarew dolandyryjy, gol astyndakylary nädip höweslendirmelidigi baradaky şahsy pikiri, adaty iş gatnaşyklaryňyzdan tapawutlanyp biler. Garyp wagtyňyz uly ýaşap bilmersiňiz diýýän kim? Suwsady? Klassiki süýt çaýyndan başlap, dürli Taýwan içgilerinden saýlaň ekzotik Whisbih. Pişigiňiz bilen "oýnamak" isleýärsiňizmi? Jaň topy edip biler, ýöne ýumurtga titremesi has ýerlikli bolup biler. Ora-da belki, katnip älemine girmek isleýärsiňiz ... Gijeki ulgam.

Bilelikde ýaşamagyň zyýany bar, esasanam adam keşbinde. Degmek, geýmek we iki ýaly gijeki täsirleri açyň “uly ýaşly oýunjaklar. " Täze duýgurlyk we jynsy höwes ulgamlary. Başarnyklaryňyzy ulanyň ony kanagatlandyr! Traýeri we sungaty görüp bilersiňiz we hakykatdanam halamak islediňiz. belki käbir täzelenmelerden soň geljekde MOAR oýun bolar, ýöne şu wagt asla oýun diýmek maňa kyn düşer. Ur günleriňizi işlemek ýa-da söhbet edip bilersiňiz. käbir zatlar, beýleki işjeňlikler ýüze çykmazdan ozal BIRINJI bilen üstünlikli uklamak ýaly käbir zatlaryň arkasynda gulplanýar.

 • Reanr
  • Ulular

 • Çykan senesi
  2022-nji ýylyň 29-njy maýy
 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  Secretary [v0.8.7.2] [Deedee] Mugt göçürip almak

  Secretary [v0.8.7.2] [Deedee] Mugt göçürip almak

  Secretary [v0.8.7.2] [Deedee] Mugt göçürip almak

  Secretary [v0.8.7.2] [Deedee] Mugt göçürip almak

  Oýun nädip gurulmalySecretary [v0.8.7.2] [Deedee]

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunSecretary [v0.8.7.2] [Deedee] gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz