Secret House-DARKSiDERS

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Bu gysga gorkunç otagdan gaçmak oýny
Her gezek bu ýerde elhenç haýwanlar dörär
Oýunda tötänleýin zatlary ýygnamaly we olar bilen söweşmeli
Durmuşyňyzyň howpsuzdygyna we gaçmagyna göz ýetiriň

Oýunda esasy otag bar
Koridor
3big gizlin otag
1 kiçi otag
1 gaçmak otagy

4 görnüşli haýwan
Wagtyň geçmegi bilen haýwanlar has güýçlener

Şol sanda açyşyňyza garaşýan 30-dan gowrak reklama
Oýunda belli bir gaýtalanma bilen käbir tötänleýin elementler bar
Şol bir wagtyň özünde, oýunda gaçmaga kömek edip biljek köp gizlin element bar

goldawyňyz üçin sag boluň


 • Oýunyň ady: Gizlin jaý |秘密 房间 |秘密 の 部屋
 • Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/1258140/
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/search/game/secret-house-|- 秘密 房间 - | - 秘密 の 部屋 / netijeler /
 • Reanrlar: Hereket, Indi, strategiýa
 • Işläp düzüjiler: Men kim?
 • Neşirçi: Men kim?
 • Çykan senesi: 20-nji mart, 2020-nji ýyl

Gizlin jaý-DARKSiDERS

SIZE: 1.49 GB (gysylan)


SURATLAR

Secret House-DARKSiDERS Mugt göçürip almak

Secret House-DARKSiDERS Mugt göçürip almak

Secret House-DARKSiDERS Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • OS: Windows XP / Vista / Windows 7/8 / 8.1 / 10 (32bit / 64BIT)
 • Prosessor: 1,6 GGs
 • Oryat: 1 GB RAM
 • Grafika: intel Grafika
 • Saklama: 5 GB boş ýer
 • Ses kartasy: DirectX 9.0 Gabat gelýän ses

Maslahat berilýär:

 • OS: Windows XP / Vista / Windows 7/8 / 8.1 / 10 (32bit / 64BIT)
 • Prosessor: 1,6 GGs +
 • Oryat: 2 GB RAM
 • Grafika: NIVIDIA ORA-DA AMD
 • Saklama: 6 GB boş ýer
 • Ses kartasy: DirectX 9.0 Gabat gelýän ses +

Oýun nädip gurulmalySecret House-DARKSiDERS

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunSecret House-DARKSiDERS gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz