Sea Salt-Razor1911

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Deňiz duzy an hereket strategiýasy gibridHaýsy sen köne Hudaý adam topraklaryny heläk etmek üçin deňi-taýy bolmadyk elhençlikleri çagyrmak. Siziň gurbanlygyňyz bolar, adamzat size bergiňizi inkär edenligi üçin pul tölär.

Birnäçe goşun çagyryp, goşunyňyz deňizden çykyp, size garşy çykmaga het eden dindar şahsyýetlerden we siziň ýoluňyzda duran başga adamlardan ar almak üçin çykar.

Adamzat doga edeninde, balykçy gämileri üçin olara adalatly şemal hödürlemäge taýýardyňyz we olar siziň beren baýlygyňyzdan we abadançylygyňyzdan lezzet aldylar. Bahasyny bilýärdiler, ýöne ýygnamak wagty gelende gorkaklyk imanyndan ýokarydy. Churchygnagyňyzyň ýepiskopy siziň islegiňize garşy çykdy, ýöne garaňkylygyň elhençligi ýüze çykanda, çalt ölümiň rehimini soraýar.

 • Düzgünsiz bir topara buýruk beriň gijeki jandarlaryň, kultistleriň we çuňlukdaky elhençlikleriň
 • Swhli topara birbada gözegçilik ediňpidalaryňyza hüjüm etmek ýa-da goranmazlygy üçin yza çekilmek
 • Gowşak pikirleri gorkuzmak üçin gurşap alyň
 • Öz güýçli we gowşak taraplary bilen 16 dürli bölümi açmak üçin dowzah nyşanynda kartoçkalary tapyň
 • Awçylar we ýörite başlyklar, ar almak ýoluňyzda ýok ediler

 • Oýunyň ady: Deňiz duzy
 • Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/983350/
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/search/game/sea-salt/result/
 • Reanrlar: Hereket, başdan geçirmeler, hindi, strategiýa
 • Işläp düzüjiler: YCJY oýunlary
 • Neşirçi: YCJY oýunlary
 • Çykan senesi: 2019-njy ýylyň 17-nji oktýabry

Deňiz duzy-Razor1911

SIZE: 1,13 GB


SURATLAR

Sea Salt-Razor1911 Mugt göçürip almak

Sea Salt-Razor1911 Mugt göçürip almak

Sea Salt-Razor1911 Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • OS: Windows 7/8 / 8.1 / 10 x86 / x64
 • Prosessor: Intel Core i5-3210M (2 * 2500) ýa-da şoňa deň
 • Oryat: 4 GB RAM
 • Grafika: Intel HD 4000
 • DirectX: 9.0 wersiýasy
 • Saklama: 2 GB boş ýer
 • Goşmaça bellikler ↓: Käbir integral kartoçkalarda ýat meselesi bar we oýny başlamazlygy mümkin

Maslahat berilýär:

 • OS: Windows 7/8 / 8.1 / 10 x64
 • Prosessor: Intel i7 ýa-da şoňa deň
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: Intel HD Graphics ýa-da AMD (öňki ATI) Radeon HD Graphics (Diskret): Nvidia GeForce GTX 760 (ýa-da has uly) ýa-da AMD Radeon HD 7600 (ýa-da has uly)
 • DirectX: 10-njy wersiýa
 • Saklama: 2 GB boş ýer

Oýun nädip gurulmalySea Salt-Razor1911

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunSea Salt-Razor1911 gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz