Scrutinized (v1.1.0)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Mugt göçürip almak (v1.1.0) Kompýuter oýny Öň gurlan göni baglanyşykda Dmg Iň täzelenmeler we DLC-ler bilen iň soňky Köp oýunçy

Sen Luna Youngangman, a Jenaýatçy Etrap prokuraturasynyň analitigi, öý kompýuteriňizde dürli programmalary ulanýarkaňyz, ukusyz şäheriňizdäki obadaşlary otlamagy maksat ediniň. Bu diri galan Her biriniň aňyrsynda haýsy adamyň gizlenýändigini kesgitlemek üçin hasabatlardan doly maglumat bazasyndan gözlärsiňiz. Jübi telefonynyň suratlaryndan, onlarça ýyllyk polisiýa hasabatlaryndan, soňky satyn alyşlardan, tekstden hemme zat gepleşiklersosýal mediýa hasaplary we gözleg taryhy, bu hasabatlara baha bermek ýa-da bellik etmek üçin diňe bir gezek basmakdyr howplar ýa-da ýok. Oýunda simulirlenen kompýuter ulgamyny, size kömek etmek üçin gurallar bilen ADOS ulgamyny ulananyňyzda bu meseleleri ýerine ýetirýärsiňiz.

Bu gurallaryň biri RootKit bolup, a wirtual öýjükli telefony döwmek üçin gural. Dogry kod almak üçin slaýderiň daşyna aýlanyp, şübheli adama giriň! Düşünmek aňsat, ýöne ýerine ýetirmek kyn. Köpüsi ýaly ilaty, gündiz işleýärsiňiz, ýöne gijelerine wagtyňyz özüňiz. Her hasabaty dogry tabşyrmak üçin gijäniň dowamynda hüşgär bolmak ýaly bir zat däl. Bar ganhorlar gowşak we edýän işiňiziň netijeleri bar. Her gije tabşyrmaly hasabatlaryňyzdan başga-da, size üns bermeli bolarsyňyz daş-töweregi. Giper-hüşgär bolmak, öýüňize aralaşmak isleýän bu iki zyýanly howpdan uzaklaşar. Iň soňky isleýän zadyňyz, tutulmak howpuny başdan geçirmekdir garawul.

 • Reanr
  • Simulýasiýa

 • Çykan senesi
  2020-nji ýylyň 5-nji awgusty
 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  Scrutinized (v1.1.0) Mugt göçürip almak

  Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows 10


 • Prosessor:

  2.4 GGs ýa-da Has gowusy


 • Ram:

  8 GB


 • Grafika:

  Nvidia Geforce GTX 970 ýa-da şoňa deň


 • DirectX:

  11-nji wersiýa


 • Saklama:

  5 GB elýeterli ýer


 • Oýun nädip gurulmalyScrutinized (v1.1.0)

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunScrutinized (v1.1.0) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz