Scorn v1.1.8.0 Repack-Razor1911

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Masgara Täsin görnüşleriň we ýiti gobelenleriň gijeki äleminde gurlan atmosferaly ilkinji adam gorkunç başdan geçirmesi.

"Dünýä zyňylmak" ideýasynyň töwereginde döredildi. Bu düýş ýaly dünýäde izolýasiýa we ýitirilen, biri-birine bagly sebitleri çyzykly däl görnüşde öwrenersiňiz. Göwnüçökgün gurşaw häsiýetiň özi.

Her ýeriň bitewi dünýä döretmekde aýrylmaz öz mowzugy (hekaýasy), bulgurlary we gahrymanlary bar. Oýunyň dowamynda täze ugurlary açarsyňyz, dürli ussatlyk toplumlaryny, ýaraglary, dürli zatlary alarsyňyz we size hödürlenýän ýerleri düşünmäge synanyşarsyňyz.

Oýun oýun aýratynlyklary


COHESIVE "DURMUŞ" DÜNLD .I
Masgara dürli baglanyşykly sebitler bilen açyk dünýäde bolup geçýär. Her sebit dürli otaglar we açyş ýollary bolan labirent ýaly gurluşdyr. Hekaýa hekaýalarynyň hemmesi oýunda bolup geçýär, sizi ýaşaýan, dem alýan dünýäňiziň elhenç hakykatyndan daşlaşdyrjak hiç hili sahna ýok. Eyesöne gözüňizi açyň - bir zat sypdyrsaňyz, oýun size duýgudaşlyk görkezmez rahat däl syýahatyňyzda möhümdir.


DÜŞÜNJI DUARDURYŞ
Oýunçylar gahrymanyň bedeninden we hereketinden habarly bolmak bilen has gowy suwa çümdüriler. Dünýä bilen täsirleşmek realdyr - obýektler eliňiz bilen alynýar (diňe aralykda ýüzmegiň ýerine), maşynlar we gurallar dolandyryş elementlerini ele almak we ş.m.


TERJIMEÇILIK WE AMMO DOLANDYRMAK
Siziň ýüküňiz kesgitlenýär we çäklidir. Bu, oýunçyny tutuş oýnuň dowamynda has uly habarlylyk ýagdaýynda saklamakda uly rol oýnaýar. Oýunçylar haçan söweşmelidigini, haçan ýapylmalydygyny we hereketleriniň daş-töweregine nähili täsir etjekdigi hakda pikirlenmeli bolarlar. Öňe gitmek üçin dürli oýun stilleri gerek bolar.


 • Oýunyň ady: Masgara
 • Dükanyň sahypasy: https://store.steampowered.com/app/698670/
 • Metakrit: https://www.metacritic.com/search/game/scorn/result/
 • Reanr: Hereket, başdan geçirmeler, Indi
 • Öndüriji: Ebb programma üpjünçiligi
 • Neşirçi: Kepler interaktiw
 • Ulanyjy reýtingi:🡹6,870 🡻2,153 Esasan oňyn
 • Çykan senesi: 2022-nji ýylyň 14-nji oktýabry

Scorn v1.1.8.0 Repack-Razor1911

SIZE: 19.1 GB

5 GB LINKLAR

Linkshli baglanyşyklar çalşylýar.


SURATLAR

Scorn v1.1.8.0 Repack-Razor1911 Mugt göçürip almak

Scorn v1.1.8.0 Repack-Razor1911 Mugt göçürip almak

Scorn v1.1.8.0 Repack-Razor1911 Mugt göçürip almak

Scorn v1.1.8.0 Repack-Razor1911 Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 10
 • Prosessor: QuadCore AMD Ryzen 3 3300X / Intel Core i5-8400
 • Oryat: 8 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA GeForce GTX 1060 (3 GB)
 • DirectX: 12-nji wersiýa
 • Saklama: 50 GB boş ýer
 • Goşmaça bellikler ↓: SSD (Gaty döwlet sürüjisi)

Maslahat berilýär:

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 10/11
 • Prosessor: AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i7-8700
 • Oryat: 16 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA GeForce RTX 2070 (8 GB)
 • DirectX: 12-nji wersiýa
 • Saklama: 50 GB boş ýer
 • Goşmaça bellikler ↓: SSD (Gaty döwlet sürüjisi)

Diller:Iňlis, fransuz, italýan, nemes, ispan - ispan, bolgar, çeh, daniýaly, gollandiýaly, fin, grek, wenger, ýapon, koreý, norweg, polýak, portugal - portugal, portugal - Braziliýa, rumyn, rus, ýönekeýleşdirilen hytaý, ispan - Latyn Amerikasy, Şwesiýa, Adaty Hytaý, Türk, Ukraina, Wýetnam, Arap, Taý


Oýun nädip gurulmalyScorn v1.1.8.0 Repack-Razor1911

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunScorn v1.1.8.0 Repack-Razor1911 gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz

FILECRYPT.CC
OWükiziz