Sankaku Renai Love Triangle Trouble v1.01 & Uncensored

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Sankaku Renai Söýgi üçburçlygy kynçylyklaryny mugt göçürip alyň, duşuşyň Sousuke. Oba şäherçesinde ýaşaýan ortaça okuwçy. Kakasy ýaş wagtynda gaýtadan durmuşa çykansoň, kiçi uýasy Nanaru bilen bile ýaşaýar. Çagalygyndaky dosty Maho we beýleki dostlary bilen bilelikde gözläp hezil edýärler Otaku kluby.

Dört esasy ugur we iki ýol bar kiçi ugurlar. Mini marşrutlar esasy ugurlara çenli has gysga. Dört esasy ugur gahrymanlary Şiina, Maho, Suzu we Nanaru. Iki kiçi ýol Cara we Akane. Oýun iki dürli nokatda. Birinji şaha sizi söýgi ýoluna ýa-da dogan ýoluna alyp barar. Şol ýerden söýgi ýoly Şiina, Maho ýa-da Cara, dogan ýol bolsa Suzu, Nanaru ýa-da Akane birleşer. SENRAN KAGURA ESTIVAL WERSUS

Teklip edilýän oýun tertibi ýok. Bu ädimde görkezilenlerden başga-da başga saýlawlar bar, ýöne olar gülkünç maksatlar üçin niýetlenendir we ýok ugurlaryna täsir edýär. Bu oýundaky tygşytlaýyş ulgamy adatdakysyndan birneme tapawutlanýar. Sahypa ulgamy diýilýär. Üns bermeli esasy tapawut, bellikleri adaty tygşytlylyklar ýaly edip ýazyp bilmersiňiz.

Bu ajaýyp oýunda bar zatlar diýen ýaly düýbünden üýtgeşik we bu oýun üçin ýörite ýasaldy. Hatda köp oýnaýjy we kampaniýanyň re modeimi başga bir oýnuň beýle aýratyn reesimleri bolmadyk görnüşde döredildi.

 • Reanr
  • Ulular
  • Başdan geçirmeler
  • Anime
  • Tötänleýin
  • Simulýasiýa

 • Çykan senesi
  2019-njy ýylyň 31-nji maýy
 • Öndüriji
  • ASa taslamasy

 • Neşirçi
  • ASa taslamasy

 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  Sankaku Renai Love Triangle Trouble v1.01 & Uncensored Mugt göçürip almak

  Sankaku Renai Love Triangle Trouble v1.01 & Uncensored Mugt göçürip almak

  Sankaku Renai Love Triangle Trouble v1.01 & Uncensored Mugt göçürip almak

  Sankaku Renai Love Triangle Trouble v1.01 & Uncensored Mugt göçürip almak

  Sankaku Renai Love Triangle Trouble v1.01 & Uncensored Mugt göçürip almak

  Sankaku Renai Love Triangle Trouble v1.01 & Uncensored Mugt göçürip almak

  Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows 7 ýa-da has täze


 • Prosessor:

  Intel Core 2 Duo


 • Ram:

  4 GB


 • Saklama:

  2.40 GB


 • Oýun nädip gurulmalySankaku Renai Love Triangle Trouble v1.01 & Uncensored

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunSankaku Renai Love Triangle Trouble v1.01 & Uncensored gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  GAMES-DATABASE.COM
  OWükiziz