SAMURAI WARRIORS 5

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Täze SAMURAI GARŞYLAR başlaýar. 7 ýyl garaşandan soň, “SAMURAI WARRIORS” taktiki hereket seriýasynyň täze bölümi ahyrsoňy geldi. Bu at bilen 2004-nji ýylda çykan “SAMURAI WARRIORS” seriýasynyň birinji adynda şekillendirilen taryhy döwür täzelendi. Ilkinji “SAMURAI GARŞYLARY”, goşmaça ofiserler we hereketler bilen ep-esli derejede ösen wizuallar bilen söweşýän döwletlerde has çuňňur drama şekillendirilýär. Şeýle hem, ofiserler Nobunaga Oda we Mitsuhide Akeçiniň durmuşyna ünsi jemläp, Warnin söweşiniň ahyryndan Honnji şäherinde bolan waka çenli söweşýän döwletleriň döwrüni has içgin we batyrgaý suratlandyrmak üçin bu at täze bir başlangyçdyr. Adaty “SAMURAI WARRIORS” -yň hekaýalary we gahrymanlary täzelendi. Dizaýnlary täzelenen ofiserler we täze ofiserler bilen jemi 27 Samurai Warriors söweşe goşulýar. “Uly samsyk” diýlip tanalýan ýaş Nobunaga Oda we “Kaidō-iň iň beýik ýaýçysy” diýlip atlandyrylýan daimō imoşimoto Imagawa ýaly ofiserler bu atyň adyna laýyk gelýän täze dizaýnlar bilen çykyş edýärler. Şeýle hem, “Mitsuhide Akechi” -niň sakçysy Toshimitsu Saitō we Kōga ninja Mitsuki ýaly täze ofiserler söweşe goşulýarlar. Jemi 27 “Samurai Warriors” dramatik söweş döwri döretmek üçin öz ykballaryny birleşdirýär. WARRIORS hereketleri öňkülerinden has tolgundyryjy we ajaýyp bu atda, oýunçylar WARRIORS seriýasy bilen meşhur bolan “uçýan duşmanlary tolgundyrmakdan” lezzet alyp bilerler. Şeýle hem bu at bilen goşulan täze hereketler bilen Japaneseaponiýanyň şowhunyny berýän täze şekiller, WARRIORS hereketleri hasam haýran galdyrdy.

Synag wersiýasy bilen hekaýanyň öňki bölümlerini oýnap bilersiňiz. Synag wersiýasyndan maglumatlary ýatda saklamak, oýnuň bölekleýin görnüşine geçirilip bilner. Saklaýan faýlyňyzy Synag wersiýasyndan geçirmek üçin, oýnuňyzyň iň soňky patch bilen täzelenmegini üpjün etmeli bolarsyňyz. Muny oýnamakdan lezzet alyň, soňky oýundan täzelendi, has köp zada garaşýardy, ýöne tekizlemek talaplary, keşp dizaýnlary we hekaýa ýaly birneme üýtgedi. kämilleşdiriş, senetçilik, oýun rejesi we hakyky oýun oýnamakdaky has köp ukyplar muny öňki wersiýalaryna mynasyp mirasdar ýaly duýýar. Bu oýun esaslara gaýdyp gelmek üçin bilgeşleýin synanyşyk ýaly duýulýar, bu hakda asyl oýnuň özüne çekijisi boldy we meniň pikirimçe bu onuň üçin has gowudyr. SW4-de köp sanly gahryman meni musou weterany ýaly ýalňyşmady, ýöne täze oýunçylar üçin munuň gaty köpdügini boýun almaly. koei-iň dürli zatlary synap görmek isleýändigini - dw9-ny hem halaýaryn, şonuň üçin köp adam maňa çynlakaý garamaz. Giper hüjümlere girizilen üýtgeşmelerden näme ýitirseňizem, munuň şu wagta çenli döreden iň gowy duýgy musou oýunlarynyň biri bolandygy üçin ... hüjümler öňkülerinden has ýuwaş akýar, AI has agressiw, durmuşyň ajaýyp hili bilen üýtgeýär UI, esasanam öňküsinden has elýeterli. her niçigem bolsa, bu oýunlary satyn alýaryn, sebäbi owadan erkekleri söýýärin; Bu oýun olardan doly.

DW2-den başlap, ömrümiň köpüsinde “Warriors” seriýasyna janköýer boldum, bu franşizanyň ýokary we pes taraplaryny, Samuraý tarap seriýasynyň başlangyjyny gördüm. DW8XL serialyň iň gowusy bolmasa, biri hasaplaýaryn we 9 töweregi hemme zat täzeden gözden geçirmek we täzeden güýçlendirmek düýbünden şowsuzlykdy. Şeýlelik bilen, “Samurai Warriors 5” hakda habar gelip, seriýany täzeden gözden geçirmäge synanyşanda, köpleri haladym, iň erbetlerinden gorkdum. Indi 16 sagatdan soň, Koei-iň bu täzeden açylan franşizada uly üstünlik gazanandygyny ynam bilen aýdyp bilerin. Ilki bilen, seriýa täze bolsaňyz, oýnuň azalýan sanawyna we gerimine garşy dälsiňiz. Weteranlar üçin bu şertnamany bozup biler. Oýun indi bütinleý Nobunaganyň häkimiýete geçmegi we duýdansyz ýykylmagy baradaky hekaýa gönükdirilýär. Diýmek, köp sanly gahryman, şol sanda seriýaly oglan Yukukimura we şahsy halaýan Masamune ýaly girdeji getirmedi. Eger halaýanlaryňyz Nobunaganyň hekaýasy üçin möhüm däl bolsa, olaryň gitmek ähtimallygy gaty ýokary. Oda ýakyn bolan birnäçe gahryman hem ýok, Ranmaru we Keiji. Söwda söwdasy hökmünde galan gahrymanlar ajaýyp gowy häsiýetlendirildi we ýeke-täk hekaýa çykdy. Imagawa indi ilkinji missiýada öldürilmän, birnäçe missiýany dowam etdirýän barlykdyr. Aýdylanlaryň hemmesi, oýun serialyň teklip eden iň gowularynyň arasynda. Çalt we gujurly, köp warianty bar we käwagt kyn bolup biler. Üstesine, hekaýa diýseň gowy aýdylýar. Koei hakykatdanam muny synap gördi we netije berýär.

SURATLAR

SAMURAI WARRIORS 5 Mugt göçürip almak

SAMURAI WARRIORS 5 Mugt göçürip almak

SAMURAI WARRIORS 5 Mugt göçürip almak

SAMURAI WARRIORS 5 Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows 8.1 64bit / Windows 10 64bit
 • Prosessor: Intel Core i5-4460
 • Oryat: 6 GB RAM
 • Grafika: NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon R7 370
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Tor: Giň zolakly internet birikmesi
 • Saklama: 25 GB elýeterli ýer
 • Ses kartasy: 16 bitli stereo, 48KHz WAVE faýly we DirectX 9.0c ýa-da ondan ýokary oýnap bolýar
 • Oýun nädip gurulmalySAMURAI WARRIORS 5

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunSAMURAI WARRIORS 5 gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz