SAMURAI WARRIORS 5 v1.0.0.2

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Täze “SAMURAI WARRIORS 5” mugt göçürip almak başlaýar. 7 ýyl garaşandan soň, täze bölek taktiki hereketler tapgyry “SAMURAI GARŞYLAR” ahyry!

Bu at bilen 2004-nji ýylda çykan “SAMURAI WARRIORS” seriýasynyň birinji adynda şekillendirilen taryhy döwür täzelendi. Ilkinji “SAMURAI WARRIORS” -dan bäri esasan ösen wizuallar bilen, goşmaça ofiserlerwe ösen hereketler, söweşýän döwletlerde has çuňňur drama şekillendirilýär. Şeýle hem, ofiserleriň durmuşyna üns bermek bilen Nobunaga Oda we Mitsuhide Akechi, Warnin söweşiniň ahyryndan Honnji wakasyna çenli dowam edýän uruşýan döwletleriň döwrüni has içgin we batyrgaý suratlandyrmak üçin, ady adaty hekaýalar we gahrymanlar bolan täze seriýanyň başlangyjydyr. SAMURAI GARŞYLAR ”atly eser täzelendi. Samuraý söweşijileri 4

Öňki oýunlar ýaly, oýun söweş meýdanynda ýüzlerçe duşman esgerine garşy göreşer we maksat adatça duşman serkerdesiniň ýeňilmegi bolar. Oýun täze görkeziler Hyper hüjümioýnaýja duşmanlara hüjüm edende uzak aralykdan geçmäge mümkinçilik berer we görnüşine baglylykda taraklary dowam etdirmek, Musou Gauge täzeden dikeltmek, duşmanlary haýran galdyrmak ýa-da şertnama baglaşmak üçin ulanyp boljak Ultimate Skill. hüjümler.

 • Dizaýnlary täzelenen ofiserler we täze ofiserler bilen jemi 27 Samuraý söweşijileri söweşe goşulyň
 • “Uly samsyk” diýlip tanalýan ýaş Nobunaga Oda we “Kaidō-iň iň beýik ýaýçysy” diýlip atlandyrylýan daimō imoşimoto Imagawa ýaly ofiserler bu atyň adyna laýyk gelýän täze dizaýnlar bilen çykyş edýärler.
 • Şeýle hem, täze ofiserler Toshimitsu Saitō, “Mitsuhide Akechi” -niň sakçysy, şeýle hem Kōga ninja Mitsuki söweşe goşulýar. Jemi 27 Samurai söweşijisi, uruşýan döwletler döwrüni döretmek üçin ykballaryny birleşdirýär.
 • Reanr
  • Hereket
  • Söweş

 • Çykan senesi
  2021-nji ýylyň 27-nji iýuly
 • Öndüriji
  • Koei Tekmo oýunlary

 • Neşirçi
  • Koei Tekmo oýunlary

 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  SAMURAI WARRIORS 5 v1.0.0.2 Mugt göçürip almak

  SAMURAI WARRIORS 5 v1.0.0.2 Mugt göçürip almak

  SAMURAI WARRIORS 5 v1.0.0.2 Mugt göçürip almak

  SAMURAI WARRIORS 5 v1.0.0.2 Mugt göçürip almak

  SAMURAI WARRIORS 5 v1.0.0.2 Mugt göçürip almak

  SAMURAI WARRIORS 5 v1.0.0.2 Mugt göçürip almak

  Ulgam talaplary

 • OS:

  64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
  Windows 10 64bit


 • Prosessor:

  Intel Core i5-4460


 • Ram:

  8 GB


 • Saklama:

  20 Gb boş ýer


 • Grafika kartasy:

  NVIDIA GeForce GTX 750


 • Oýun nädip gurulmalySAMURAI WARRIORS 5 v1.0.0.2

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunSAMURAI WARRIORS 5 v1.0.0.2 gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz