Samurai Warriors 4-II ALL DLC

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Ungaponiýada Sengoku Musou 4 ady bilen tanalýan “Samurai Warriors 4-II Free Download”, Koei Tekmo tarapyndan döredilen haker we çyzgy oýny, we “Samurai Warriors” -yň dowamy. “Samurai Warriors” -yň öňki oýunlaryndan tapawutlylykda, diňe ýapon ses sesleri bar. “Samurai Warriors 5” atly seriýanyň täzeden açylmagy a Nintendo Direct 2021-nji ýylyň 17-nji fewralynda.

Naomasa Ii ilkinji gezek oýnalýan gahryman hökmünde peýda bolýar we döwrüň dürli şahsyýetleri indi aýry-aýry gahrymanlara gönükdirilen “Hekaýa rejesinde” has çuňňur öwrenilýär.
Iň halanýan seriýalar “Halas bolmak tertibi”Öňki gaýtalamalaryndan güýçlendirilen hem gaýdyp gelýär. “SAMURAI WARRIORS 4” -iň iň gowy kabul edilen elementleri ýerine ýetirilýär, hereket balansy, sahnalar we keşpleri ösdürmek ulgamlary ep-esli ýokarlandyryldy. “SAMURAI WARRIORS 4” dünýäsini täzeden öwreniň, bu täze adyň adyny alyň. “Dragon Age Origins Ultimate Edition”

Oýunda aýlanmaga meňzeş häsiýeti üýtgetmek, Samuraý söweşijileri: Chroniclesazgylar, oýunçylar bir wagtyň özünde iki simwoly alyp, ikisiniň arasynda erkin geçip bilerler. Bu oýunda “Hyper Attacks” we “Rage Mode” atly iki täze hereket görkezilýär:

Giper hüjümleri Duşman ofiserlerine garşy peýdasyz bolsa-da, oýnaýja duşmanlaryň köpüsini çalt animasiýa bilen süpürmäge we arassalamaga mümkinçilik berýän ähli nyşanlar üçin elýeterli ikinji derejeli hereket, sebäbi olar gaçar ýa-da başga hili immunitet ýok. Gahar tertibi belli bir wagta çenli ýeňilmezek görkezýär, şeýle hem “Spirit Gauge” ulanyp, Musou hüjümini güýçlendirmek bilen oýunçynyň hüjümlerini güýçlendirýär.

Hekaýa tertibi hem täzelendi; indi öňki oýunlardaky adaty hekaýa görnüşini ulanmaýar we Sengoku döwründe klanlara we sebitlere esaslanan on hekaýany görkezýär, bu soňky döwürde durmuşa geçirilýän patyşalyk hekaýa re modeimine meňzeýär Dynasty Warriors oýunlary.

 • Reanr
  • Hereket
  • Söweş

 • Çykan senesi
  2022-nji ýylyň 29-njy sentýabry
 • Öndüriji
  • Koei Tekmo oýunlary

 • Neşirçi
  • Koei Tekmo oýunlary

 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  Samurai Warriors 4-II ALL DLC Mugt göçürip almak

  Samurai Warriors 4-II ALL DLC Mugt göçürip almak

  Samurai Warriors 4-II ALL DLC Mugt göçürip almak

  Samurai Warriors 4-II ALL DLC Mugt göçürip almak

  Samurai Warriors 4-II ALL DLC Mugt göçürip almak

  Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows Vista, 7, 8, 8.1


 • Prosessor:

  Intel Core i3


 • Ram:

  4 GB


 • Saklama:

  11 GB


 • Grafika kartasy:

  Nvidia GeForce GTX 750 Ti


 • Oýun nädip gurulmalySamurai Warriors 4-II ALL DLC

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunSamurai Warriors 4-II ALL DLC gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz