Sakura Space

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: Ganatly bulut

Neşir ediji: Ganatly bulut

Çykan senesi: 2016-njy ýylyň 10-njy oktýabry

Reanr: udalaňaçlyk, Görkeziş romany, Anime, Tötänleýin, Kämillik

Kapitan Şika älemdäki başdan geçirmelerinde her dürli zady gördi we iki sany wepaly ekipa members agzasy bilen bilelikde, hakyna tutma hakyna tutulan hakyna tutma kompaniýasy üçin meşhurlyk gazandy. Şika manysyz pul hödürleýän köp iş tapanda, hereket etmekden çekinmeýär: gaty jenaýatçylary yzarlamak bu işiň bir bölegidir. Olaryň maksady, her öwrümde ugurtapyjylygyna garşy çykýan bellik, başarnykly ussat. Bu uriuri kosmos başdan geçirmesinde, ekipa. Karýerini jogapkärçilige çekmek üçin ähli akyllaryna we ýeterlik mukdarda şowlulyga mätäç bolar.

SURATLAR

Sakura Space Mugt göçürip almak

Sakura Space Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

  • OS: Microsoft Windows Vista / 7/8 / 8.1 (32 bit we 64 bit bilen gabat gelýär)
  • Prosessor: 1,2 GGs Pentium 4
  • Oryat: 2 GB RAM
  • Grafika: 1280 x 720
  • DirectX: 9.0c wersiýasy
  • Saklanylýan ýer: 300 MB boş ýer


Oýun nädip gurulmalySakura Space

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunSakura Space gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGA.NZ
OWükiziz

OPENLOAD.CO
OWükiziz

COPIAPOP.COM
OWükiziz

UPFILE.MOBI
OWükiziz

GO4UP.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

DOCS.GOOGLE.COM
OWükiziz