Sakura Melody (v2.10)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

But şekillendiriş pudagynda ýaňy işläp başlan bu wizual romanda Reniň gözegçiligini ele alyň. Ren ýaşlykdan butlara çokunýar, indi bolsa söýgüsi sylaglanjak bolýar. Işleýän önümçilik kompaniýasy ony üç sany täsin ýaş aýaldan ybarat: şadyýan, gujurly Akko; asuda, aljyraňňy Ibuki; we buýsançly, ulumsy Çiýoko. Bu gyzlaryň hemmesi but bolmak isleýän bolsalar-da, but bolmagyň nämäni talap edýändigi barada özboluşly pikirleri bar - we bu erbet däl ýaly, hiç zat barada ylalaşyp bilmejek ýaly.

Kagyz ýüzünde olar bir topar, ýöne hakykatda olar hemişe jedel edýärler! Reniň bu gyzlary şekillendirmek üçin diňe bir aýy bar. Akko, Ibuki we Çiýokonyň gündelik işlerini tertibe salmak, şol bir wagtyň özünde hem janköýer, hem pul gazanmak özüne bagly. Gyzlar, meşhurlygyny hasam ýokarlandyrmak üçin 3-nji oýun bilen kesgitlenýän ýerli zehinler gullugynda hem iş alyp bilerler. Soň bolsa, aý gutarandan soň, diňe iň zehinli but topary ýeňiji täjine eýe boljak ýaryş garaşýar.

Oýun ajaýyp görünýär we ajaýyp atmosfera eýe, ýöne Gotam City-iň özi we bar bolan mazmun birneme isleýär, ýöne gorkunç däl we ol ýerdäki zatlara köp ýürek goýlandygyny aýdyp bilersiňiz. Nyşanlaryň ýazylmagy we ýerine ýetirilmegi, özüne çekijilik we himiýa bilen bir hatarda iň az oýanmak bilen gülkünç kitap stili hekaýasy bilen utgaşýar, ýöne elmydama has köp bolmalydygyna we obadaşlarynyň özleri ýaly güýçli däldigini duýýarsyňyz. bolan. Has gowy synlardan eýýäm aýdylanlary täzeden okamagy bes ederin we bir sekundyň dowamynda şeýtanyň aklawçysyny oýnaryn. WB Monreal, Arkham Origins-i döreden studiýa.

Göne GK ýasamak bilen meşgullanýan topar, esasan, öň oýnamadyk, ýöne beýleki kompaniýalar üçin oýnan käbir weteranlardan ybarat. Täze topar hökmünde bu tehniki taýdan ilkinji gezek gidýär. GK-ny Arkham gaçybatalgasy hökmünde görýärin, ilkinji gezek Batman wideo oýunlary üçin täze ugra gidýär, şol bir wagtyň özünde-de öňkülerine hormat goýýar. Bu diýseň täsir galdyryjy başlangyç, eger GK Warner Bros bilen duşuşsa, meniň pikirim bar. ' täjirçilik garaşmalary, ýakyn ýyllarda gowulaşan yzygiderliligi görüp bileris. GK-dan ýeterlik begenýärin, oýun käbir janly hyzmat üýtgetmeleri we mazmun peselmegi bilen gowulaşyp bilse-de, WB Monreal-yň çeken zähmetleri we dynç alyş möwsüminiň ajaýyp oýunlary üçin alkyş aýdýaryn.

SURATLAR

Sakura Melody (v2.10) Mugt göçürip almak

Sakura Melody (v2.10) Mugt göçürip almak

Sakura Melody (v2.10) Mugt göçürip almak

Sakura Melody (v2.10) Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: Windows XP +
 • Prosessor: 1,2 GGs Pentium 4
 • RAM: 400 MB
 • Grafika: 1280 x 720
 • HABAR: 1 GB boş ýer
 • Oýun nädip gurulmalySakura Melody (v2.10)

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunSakura Melody (v2.10) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz