Sakura Hime 2

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Köp owadan gyzlar bilen gurşalan, Perilandda akyl-paýhasly, seksi syýahat başlandy. Janly pişik gyzy, hyjuwly bunny gyz, syrly jadygöý ýa-da ajaýyp jadygöý bilen wagtdan lezzet alýarkaňyz, şol bir wagtyň özünde dünýäni halas etmek isleýärsiňizmi? Siziň etmeli zadyňyz, nagşy doly etmek üçin bloklary çalyşmak. Jemi 10 bap (Gyzlar) bilen ýönekeý enigma oýny. Olaryň hersinde 3 dereje bar, şonuň üçin oýunda jemi 30 bar. Bulaşyklar aňsat, käbirleri “birneme” kynlaşdyryp biler. Şeýle hem, ýalta bolsaňyz, derejeleri tamamlaýan düwme bar. Öňki oýunlary döredijiler bilen deňeşdirilende, bu has gowy duýulýar, has gowy görünýär we şeýlelik bilen has gymmat.

Oýunda jemi 13 üstünlik bar, oýny tamamlamak bilen aňsatlyk bilen alyp bilersiňiz. Sahnalar üçin size 18+ patch gerek, bu bolsa olary barlamaga mümkinçilik berer. Gynançly tarapy, oýny tamamlamasaňyzam awtomatiki usulda açylýar. Sahnalarda çaltlaşdyrmakdan başga hiç zat edip bilmersiňiz. Oýun 30-45 minutda aňsatlyk bilen tamamlanyp bilner. Munuň gadyry barmy? Aslynda näme diýjegimi bilemok, bu diňe meniň üçin gymmatdy, sebäbi bu oýunlary halaýaryn, we men hentai manyak lol Şonuň üçin özüňiz karar bermeli bolarsyňyz.

Size birnäçe kartoçka hödürlenýär we gutarnykly akym zynjyryny görkezmeli. Ilki bilen näme etmelidigiňizi birneme geň galdyrdy we tamamlanan tapmanyň nähili bolmalydygy barada size düşünje berilmedi. Enjamyň awtomatiki çözülmegi üçin ýokarky sag tarapdaky oýnamak düwmesini basyp bilersiňiz. Bulaşyklary näme etmelidigiňize düşüneniňizden soň, beýle kyn däl. Soňra bulaşyklaryň köp reňkleri bar we diňe bir reňkli bölekleri çalşyp bilersiňiz. Bu hakykatdanam bulaşyklary aňsatlaşdyrdy. Her gyzyň üç sany tapmasy bar.

SURATLAR

Sakura Hime 2 Mugt göçürip almak

Sakura Hime 2 Mugt göçürip almak

Sakura Hime 2 Mugt göçürip almak

Sakura Hime 2 Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

 • 64 bitli prosessor we operasiýa ulgamyny talap edýär
 • OS: WIN XP / Vista / 7/8/10/11
 • Prosessor: 2 GGs
 • Oryat: 2 GB RAM
 • Grafika: DirectX 9 Gabat gelýän grafika kartasy
 • Saklamak: 500 MB boş ýer
 • Oýun nädip gurulmalySakura Hime 2

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunSakura Hime 2 gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz