Sakura Gamer 2

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Sakura Gamer 2 Mugt göçürip alyň, jemgyýetçilik meşhur Nekohime we onuň dostlaryna (ýa-da söýgülilerine) eýeriň, dowamyny iň meşhur meşhur adyna satýarlar we satýarlar, MikoMaid! VN ösüşi barada ýakymly, käwagt seksi hekaýa, meta gülküsi bilen sepildi.

Sakura Gameriň wakalaryndan bir ýyl geçdi. Nekohime dostlary şondan soň boşatdylar ilkinji wizual roman, MikoMaid, uly üstünlik. Öňkülerden has uly býudjet we çalt ösýän janköýerler bilen Nekohime, garaşylýan dowamy: MikoMaid 2. Gynansagam, her kümüş örtügiň buludy bar. MikoMaidiň öwgüsi asla uniwersal däldi we ilkinji ady alan negatiw metbugat gahrymanymyzy peseltmek üçin seredýär. Nekohime bolan özüne bolan ynam baýdak edip başlaýar we tiz wagtdan durmuşynyň ähli saýlawlaryna şübhelenip başlaýar. Bolmak ýalňyşlyk boldumy? wizual roman ýazyjy? Belki, ol kompýuterde galan bolmaly abatlaýyş tehnigi ýerine! Nekohime, MikoMaid-i (we umuman aldawly wizual romanlary) ýigrenýän gyzgyn kelleli Kurumi gaçanda, şübheleri hasam artýar. Nekohime näme eder ?! Closeakyn ýoldaşlary we kärdeşleri Suki we Klower bilen gatnaşyklaryny saklap bilermi? Özüniň maýyp öz-özüne şübheini ýeňip bilermi? Islär MikoMaid 2 öňküsi ýaly meşhur boluň. Erem bagyndan bir ädim

Otherwiseogsam belli Sayo, Nekohime bu hekaýanyň gahrymany. Aladaly, jemgyýetçilik we öz-özüne şübhelenmäge ýykgyn edýän, ol ýasama iş. Dostlary üçin däl bolsa, eýýäm jemgyýetden ýüz öwüren bolmagy mümkin. Kemçiliklerini gowy bilýär we özüni we özüni gowulaşdyrmak üçin köp işleýär (gödek) ýazmak. Elinden gelenini et, Nekohime! Siz muny baśararsyñyz! Otherwiseogsam, Çika ady bilen tanalýan Clover, Nekohime-iň uzak wagtlyk dosty we berk goldawçysy. Sakura Gamer-de saýlanlaryňyza esaslanyp, ol has köp zat bolup biler. Klower gödek, göwni açyk, manysyz bir görnüş, we gödek görünse-de, durmuş maslahatyny bermäge ökdedir. Krizisde ygtybarly, oňa mätäç wagtyňyz elmydama bolýar! Klowere bil baglap bilersiňiz! Otherwiseogsam belli TsukikoSuki birneme täze goşundy Nekohime.

 • Reanr
  • Simulýasiýa

 • Çykan senesi
  2019-njy ýylyň 12-nji dekabry
 • Öndüriji
  • Ganatly bulut

 • Neşirçi
  • Ganatly bulut

 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  Sakura Gamer 2 Mugt göçürip almak

  Sakura Gamer 2 Mugt göçürip almak

  Ulgam talaplary

 • OS:

  Windows XP +


 • Prosessor:

  1.2 GGs Pentium 4


 • Ram:

  4 GB


 • Saklama:

  1 GB


 • Oýun nädip gurulmalySakura Gamer 2

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunSakura Gamer 2 gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz