RPG Maker MZ v1.1.1

LINKLERI OWüklemäge gidiň

RPG Maker MZ Mugt göçürip alyň, bir döretmek isleýärsiňiz RPG, ýöne tapan her bir oýun ýasamak guralyňyz gaty çylşyrymlymy ýa-da gaty çäklimi? RPG Maker MZ RPG-ny gutudan ýasamak üçin ýönekeý gurallar bilen size güýç berýär, ýöne isleýän takyk RPG-yňyzy düzmek üçin ýeterlik düzülip bilner!

Bilen RPG Makeriň karta redaktory, kartalary surat çekip bilşiňizden has aňsat döredip bilersiňiz. Ulanmak isleýän plitkalaryňyzy saýlaň we kartalaryňyza “reňkläň”. Bilen güýçli gowulandyrmalar öňki RPG Maker kartasynyň redaktoryndan we a täze plitkalaryň uly ýygyndysy, oýunçylaryňyzyň öwrenmegi üçin sansyz şäherleri we zyndanlary gurup bilersiňiz! An ajaýyp sypdyrylan aýratynlyk RPG Maker-den XP bilen gaýdyp gelýär MZ! Karta gatlagyna gözegçilik gaýdyp geldi. Indi dört karta gatlagynyň haýsysyna çyzýandygyňyzy saýlap bilersiňiz ýa-da özüni alyp barşyny MV-den saklamazlyk üçin Awtomat görnüşinde goýup bilersiňiz. Bu, kartalaryňyzy isleýşiňiz ýaly görkezmek üçin, şeýle hem kartany döretmek prosesini çaltlaşdyrmak üçin has köp gözegçilik edýär: Bir gatlagy bulaşdyranyňyz ýa-da esasy gatlagy üýtgetmek isläniňiz üçin, bir plitkany täzeden işlemeli bolmaz! RPG Maker MV

Diňe goşulan nyşanlary ulanmak ýa-da özüňizden ýasalan zatlary noldan başlap import etmek bilen çäklenmän, içindäki komponent böleklerini ulanyp, özboluşly nyşanlaryňyzy döredip bilersiňiz. Nyşan generatory! Saçlary, gözleri, eşikleri birleşdiriň, esbaplar we ş.m. Görüşiňize laýyk olary reňkläň. Indi gahrymanlaryňyzyň keşbine has uly gözegçilik edip, generator bölekleriniň ýerleşişini sazlamak üçin “Character Generator” -daky ofset aýratynlygyny ulanyp bilersiňiz, obadaşlary, we NPC-ler!

Faceüz grafikasyndan, simwol spritlerinden, karta çiplerine, simwol generator komponentlerine, aýdym-saz we ses effektlerine we ş.m. RPG ýasaýjyMZ gutujykdaky iň uly emläk ýygyndysy bilen öwünýär RPG ýasaýjy seriýa taryhynda! Maglumat bazasy, RPG Maker oýnuňyzyň ýüreginiň ýerleşýän ýeri. Bu ýerde öz nyşanlaryňyzy, maglumatlary kesgitleýän maglumatlary saklaýarsyňyz başarnyklar, enjamlar, sapaklar, şeýle hem olaryň duşmanlary! Şeýle hem maglumatlar bazasynda, statistikalaryň atlary, gahrymanlaryňyzyň haýsy şertlere duçar bolup biljekdigi ýaly oýun hakda köp zady kesgitlän ýeriňiz bolar, söweş animasiýalar we ş.m.

 • Reanr
  • Başdan geçirmeler
  • RPG

 • Çykan senesi
  2020-nji ýylyň 27-nji awgusty
 • Öndüriji
  • Gotcha Gotcha oýunlary

 • Neşirçi
  • Degika

 • Platformalar
  • Kompýuter

 • SURATLAR

  RPG Maker MZ v1.1.1 Mugt göçürip almak

  RPG Maker MZ v1.1.1 Mugt göçürip almak

  RPG Maker MZ v1.1.1 Mugt göçürip almak

  RPG Maker MZ v1.1.1 Mugt göçürip almak

  RPG Maker MZ v1.1.1 Mugt göçürip almak

  RPG Maker MZ v1.1.1 Mugt göçürip almak

  Ulgam talaplary

 • OS:

  Microsoft Windows® 8.1 / 10


 • Prosessor:

  Intel Core i3-4340


 • Ram:

  8 GB


 • Saklama:

  4 GB


 • Oýun nädip gurulmalyRPG Maker MZ v1.1.1

  Faýl göçüriň

  Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

  Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

  Faýl gurnamasyny işlediň

  Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

  .ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

  .Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

  Gurnama / gurnama faýllary:

  Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

  Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

  Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

  Lezzet al

  OýunRPG Maker MZ v1.1.1 gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

  DATANODES.TO
  OWükiziz