Root Double -Before Crime * After Days- Xtend Edition

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: N / A.

Neşir ediji: N / A.

Çykan senesi: N / A.

Reanr: Başdan geçirmeler, Anime, Gorky, Sci-fi, Visual Roman

Kök goşa - Jenaýatyň öň ýany * Günlerden soň- Xtend Edition etieti, Regista tarapyndan işlenip düzüldi we Sekai Taslamasy tarapyndan neşir edildi. 2016-njy ýylyň 28-nji aprelinde çykdy.

20yl 2030-njy ýyl. Aýry-aýry gözleg şäheri bolan Rokumeýde, “LABO” ady bilen belli bolan ýadro gözleg merkezinde birden birnäçe partlama ýüze çykýança işewürlik adatdakysy ýaly. Şäher bu ýagdaýy çözmek üçin saýlama halas ediş topary “Sirius” iberýär. Emma LABO-nyň ýadro reaktory eräp, Siriusyň agzalary we içerde galan diri galanlar bilen desganyň gulpuna iberilende ýagdaý hasam erbetleşýär. Everywherehli ýerde öldüriji radiasiýa syzyp, gulplanýança dowam edip biljek radiasiýa garşy dermanlar ýeterlik bolman, diri galanlar has agyr açyşlar edýärler. Diri galmak ugrundaky göreşlerinde, otdan we radiasiýadan doly ölüm duzagynda, şübheleriň iň uly duşmanydygyny we iň uly baýlygyna ynanýandyklaryny bilýärler.

“Root Double” hekaýasynda iki dürli baş gahryman bar: wakadan birnäçe sagat soň ýatlamalaryny ýitiren halas ediş toparynyň kapitany Watase Kasasagi we alty gün öň bu maglumatlary bir ýere jemleýän okuwçy Natsuhiko Tenkawa. Diri galmagyň ýeke-täk açary, Sensiň simpatiýa ulgamy (SSS) bilen oýunçynyň elinde. Adaty wizual romanlardan tapawutlylykda, “Root Double” -da kesilen “saýlawlar” ýok, tersine, oýun oýnaýja diňe duýgy esasynda hekaýany dolandyrmak üçin SSS ulanýar. Nyşanlara gönükdirilen duýgularyňyz, esasanam olara bolan ynamyňyz, hekaýanyň gidişini emele getirýär. Diňe bu ulgamy netijeli ulanmak we baş gahrymanlaryň hekaýalarynyň ikisini tamamlamak bilen, oýunçy hakykaty birleşdirip biler we desgadan çykmagyň ýoluny tapmagy umyt edip biler.

SURATLAR

Root Double -Before Crime * After Days- Xtend Edition Mugt göçürip almak

Root Double -Before Crime * After Days- Xtend Edition Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:
  • OS: Windows Vista / 7/8 / 8.1
  • Prosessor: Pentium 4 ýa-da has gowusy, 2 GGs
  • Oryat: 1 GB RAM
  • Grafika: 1280 x 720
  • DirectX: 9.0c wersiýasy
  • Saklanylýan ýer: 8 GB boş ýerOýun nädip gurulmalyRoot Double -Before Crime * After Days- Xtend Edition

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunRoot Double -Before Crime * After Days- Xtend Edition gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz