Ronister Adventure

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: Ronik oýunlar topary

Neşirçi: Ronik oýunlar topary

Çykan senesi: 2020-nji ýylyň 30-njy noýabry

Reanr: Başdan geçirmeler

Aýylganç jandarlar mukaddes miwelerini başga ýurtlara alyp, tutuş güýzde weýran boldy. Indi Ronister dürli duşmanlara we päsgelçiliklere duçar bolup, bütin dünýäde başdan geçirmelere çykýar. Syýahatynda ulag tapar we planetamyzy elhenç Erbet Batdan halas etmek üçin ajaýyp ukyplara eýe bolar.

* Hekaýa bilen hekaýa tertibi

* Köp basgançaklary ýeňip geçmeli

* Klassiki oýunlardan ylham aldy

* 2D platforma

Kanallarymyzy we sahypalarymyzy yzarlaň:

Instagram: @ronik_games

Facebook: ronikgames

Youtube: Ronister Ofis

Oýnanyňyz üçin sag boluň!

SURATLAR

Ronister Adventure Mugt göçürip almak

Ronister Adventure Mugt göçürip almak

Ulgam talaplary

Minimum:

 • OS: Windows 7, 8, 8.1 ýa-da 10
 • Prosessor: Core 2 Duo
 • Oryat: 512 MB RAM
 • Grafika: GPU 64bits
 • DirectX: 9.0 wersiýasy
 • Saklanylýan ýer: 300 MB boş ýer
 • Goşmaça bellikler: DirectX 9, 11, 12

Maslahat berilýär:

 • OS: Windows 10 (64bits)
 • Prosessor: Intel i3
 • Oryat: 2 GB RAM
 • Grafika: GPU 128bits
 • DirectX: 11-nji wersiýa
 • Saklanylýan ýer: 300 MB boş ýer
 • Goşmaça bellikler: DirectX 9, 11, 12


Oýun nädip gurulmalyRonister Adventure

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunRonister Adventure gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGAUP.NET
OWükiziz

MEGA.NZ
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

GOFILE.IO
OWükiziz

ANONFILES.COM
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz