Rogue Wizards (v1.3.486)

LINKLERI OWüklemäge gidiň

Öndüriji: Spellbind studiýalary

Neşirçi: Spellbind studiýalary

Çykan senesi: 2016-njy ýylyň 27-nji sentýabry

Reanr: RPG, öwrüm esasly

Geňeş Rilfanorda ilkinji adamlardan gelip çykan elam maşgalalaryna, aristokratlara we aslynda jadyly ukyby bolmadyk adamlar bolan gadagançylyga gözegçilik edýär. Jadygöý ukybynyň ýoklugy sebäpli Gild hiç wagt gadagançylygy kabul etmedi; we aýallary hiç haçan kabul etmediler, sebäbi aýallaryň beýle güýji dolandyryp bilmejek derejede ejizdigine ynanýardylar.

Indi köp nesillerden soň elam jadysy gowşaýar we gizlin jadyly zehin gadagan edilen ilatyň arasynda ýüze çykdy. Elamlaryň köpüsi inkär edýär, ýöne olaryň käbiri gadagançylyklara, şol sanda aýal-gyzlara-da Gilde girmegine rugsat bermek üçin düýpli ädim ätmek isleýär.

Gözlegiňizde tötänleýin döredilen zyndana göz aýlarsyňyz, hazynalar toplarsyňyz, jadygöýlik alarsyňyz, duzaklardan gaça durarsyňyz, bulgurlary çözersiňiz we elbetde içindäki ähli erbet adamlary zyndandan arassalarsyňyz. Her zindan özboluşly, iki ýer hiç wagt birmeňzeş bolmaz.

Bularyň hemmesi zyndanda gezelenç däl. Özüňizi Jadygöý diňinde özüňizi duýuň, bu ýerde gülläp ösýän şäher gurmak, öz reagentleriňizi demlemek, öz enjamlaryňyzy ýasamak ýa-da satyn almak, jadygöýligiňizi güýçlendirmek we kömek toplamak arkaly oýnuňyzy ösdürip we sazlap bilersiňiz.

"Birnäçe ýylyň içinde iň geljegi uly RPG-leri döretmek üçin şäher gurluşygy we zyndanda gezelenç etmek" Deýw Brewik - “Gazillion Entertainment” -iň baş direktory, “Diablo” seriýasyny döreden Marvel Gahrymanlar

"Spellbind's Rogue Jadygöýleri, proseduraly roguelikleri tolgundyryjy we özüne çekiji ugurda alyp barýar" Maýk But - “Blizzard Entertainment” -iň oýun direktory, “Nox” -yň döredijisi we dizaýneri we “Turtle Rock Studios” -yň esaslandyryjysy

“Spellbind, ykjam we iş stoly üçin ediljek oýun oýnaýar. Men gabanjaň we oýnamak isleýärin! " Erih Şefer - Prezident goşa zyýanly oýunlar, dizaýner Diablo 1 & 2, fakel 1 & 2

Oýun nädip gurulmalyRogue Wizards (v1.3.486)

Faýl göçüriň

Ilki bilen, oýun gurup başlamazdan ozal size “Daemon Tool” we “WinRAR” (ýa-da şuňa meňzeş programma üpjünçiligi) gerek bolar.

Çykaryp we gurmazdan ozal Firewall, Antivirus-y öçürmegi ýatdan çykarmaň, sebäbi çykarmak / gurmak wagtynda döwülen faýllary blokirlär ýa-da ýok eder.

Faýl gurnamasyny işlediň

Aboveokardaky .rar faýllaryny (gysylan faýl) çykarandan soň, 3 ýagdaý bar:

.ISO Faýllary (ýa-da disk format faýly):

.Iso faýlyna sag basyň -> DAEMON Gurallary -> Gurmak -> gurmak isleýän diskiňizi saýlaň. Justaňy gurlan Diskiňize basyň .exe faýlyna iki gezek basyň we gurnama ädiminden geçiň.

Gurnama / gurnama faýllary:

Gurnama faýlyň ady siziň ýagdaýyňyz üçin başgaça bolup biler, ýöne .exe faýlyny göz öňünde tutmaly. Iki gezek basyň we gurnanyňyzda ädimme-ädim görkezmelere eýeriň.

Nook .iso faýllary we gurnama faýllary:

Bu ýagdaý aňsat, hiç zat etmegiň zerurlygy ýok, diňe şu wagt oýun oýnaň. Oýun oýnamak üçin .exe faýlyna basyň!

Lezzet al

OýunRogue Wizards (v1.3.486) gurnanyňyzdan soň, oýun oýnamakdan lezzet alyň. Günüňiz haýyrly bolsun!

MEGA.NZ
OWükiziz

1FICHIER.COM
OWükiziz

ANONFILES.COM
OWükiziz

RAPIDGATOR.NET
OWükiziz

UPTOBOX.COM
OWükiziz

UL.TO
OWükiziz

DRIVE.GOOGLE.COM
OWükiziz